REGULAMIN PARTNERA SERWISU TIKROW NUMER 1/07/2018 (OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 07.08.2018)

I. DEFINICJE

 1. Dane Niedozwolone – treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone;
 2. Kwestionariusz Aktualizacyjny – formularz poprzez który Partner może zmienić lub uzupełnić swoje dane, w szczególności wymienione w pkt XV.4 Regulaminu, a także przekazać Organizatorowi informacje o posiadanych lub uzyskanych kompetencjach;
 3. Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Partnera podczas procesu rejestracji celem założenia Konta w Serwisie, w którym Partner podaje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz akceptuje Regulamin;
 4. Infolinia – numer telefonu Organizatora, dostępny w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni powszednie, wskazany na stronie www.tikrow.com, przeznaczony do kontaktów z Partnerami;
 5. Klient – podmiot, na rzecz którego Zadanie ma być realizowane, będący pracodawcą użytkownikiem Partnera w rozumieniu ustawy ZPT;
 6. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
 7. Konto – dostępne dla Partnera po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Partner wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także wykonuje działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie;
 8. Konto Bankowe – wskazany przez Partnera rachunek bankowy Partnera, na który Organizator przekazuje Wynagrodzenie Partnera;
 9. Login – unikalny i niepowtarzalny identyfikator Partnera w Serwisie, będący numerem telefonu komórkowego, z którego korzysta Partner;
 10. Ocena – zapisywana na Koncie Partnera jednostka liczbowa z przedziału 1 - 5, którą otrzymuje Partner od Klienta za wykonanie Zadania, przy czym ocena 1 jest oceną najniższą i świadczy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Zadania, a ocena 5 jest oceną najwyższą, świadczącą o idealnej realizacji Zadania i najwyższej jakości świadczonych przez Partnera usług;
 11. Oferta – kierowana przez Organizatora do Partnerów, za pośrednictwem Serwisu propozycja wykonania Zadania na rzecz Klienta na sprecyzowanych w Ofercie warunkach;
 12. Ogólna Ocena Partnera – status Partnera uzależniony od liczby i rodzaju zgromadzonych Ocen;
 13. Organizator – spółka Tikrow sp. z .o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 32/4, 05-803 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699505, NIP 5223102929, REGON 368527417, o kapitale zakładowym w wysokości 7800 zł wpłaconym w całości, będąca agencją pracy tymczasowej działającą na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17700 na podstawie art. 18 i nast. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), dysponująca certyfikatem z dnia 23-01-2019 wydanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 14. Partner – osoba fizyczna (czyli „Ty”), korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie w celu realizacji Zadań w ramach swojej aktywności gospodarczej lub zawodowej;
 15. Pliki cookie („ciasteczka”) – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie;
 16. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez Organizatora na rzecz Partnerów, w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu, a także określający zasady zawierania Umów Zadaniowych oraz ogólne warunki Umów Zadaniowych, będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem https://www.tikrow.pl/regulamin/;
 17. Rozporządzenie UE - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 18. Serwis – system informatyczny opracowany przez Organizatora umożliwiający Partnerom korzystanie z Usług i oferujący opisane w Regulaminie funkcjonalności, w szczególności umożliwiający wybór Ofert i zawieranie Umów Zadaniowych, składający się z serwisu internetowego zamieszczonego w domenie tikrow.com oraz z Aplikacji służącej do korzystania z tego systemu informatycznego na urządzeniach mobilnych;
 19. Umowa Bazowa – umowa regulująca zasady korzystania z Usług oraz określająca zasady zawierania Umów Zadaniowych i współpracy przy realizacji Zadań, zawierana między Organizatorem a Partnerem z chwilą założenia Konta w Serwisie;
 20. Umowa Zadaniowa – umowa na świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy ZPT, zawarta między Organizatorem a Partnerem w wyniku przyjęcia przez Partnera Oferty, której przedmiotem jest wykonanie przez Partnera Zadania na rzecz Klienta;
 21. Usługi – usługi świadczone Partnerom przez Organizatora drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu, polegające w szczególności na utrzymywaniu Kont Partnerów w Serwisie, prezentacji Partnerom Ofert, umożliwieniu wyboru Oferty, umożliwieniu zawierania Umów Zadaniowych, umożliwieniu przyznawania Partnerom ocen;
 22. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1219, ze zm.);
 23. Ustawa ZPT – ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.);
 24. Wymagania Kwalifikacyjne – wymagane dla realizacji Zadania kompetencje, uprawnienia, doświadczenie lub inne wymagania, których spełnienie konieczne jest dla podjęcia Zadania (np. w zakresie dysponowania orzeczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych warunkującym realizację Zadań w gastronomii);
 25. Wynagrodzenie Partnera – wynagrodzenie przysługujące Partnerowi za zrealizowanie Zadania na rzecz Klienta, przyznawane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 26. Zadanie – usługa stanowiąca rodzaj pracy tymczasowej, o której mowa w art. 2 pkt 3 Ustawy ZPT, świadczonej przez Partnera na rzecz Klienta, jako pracodawcy użytkownika, na podstawie Umowy Zadaniowej, charakteryzująca się doraźnym, jednorazowym i nieprzerwanym charakterem wykonywanych zadań oraz nie dłuższym niż 12 godzin okresem realizacji;
 27. Zawieszenie Konta – zawieszenie świadczenia przez Organizatora Usług na rzecz Partnera, w tym nie prezentowanie Partnerowi Ofert na wykonanie Zadań oraz uniemożliwienie Partnerowi realizacji Zadań, przez czas dowolnie ustalony przez Organizatora.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i definiuje zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym prawa i obowiązki Partnerów oraz Organizatora, a także określa zasady zawierania Umów Zadaniowych oraz ogólne warunki Umów Zadaniowych, a także zasady przetwarzania danych osobowych Partnerów oraz rozwiązania Umowy Bazowej.
 2. Usługi świadczone są nieodpłatnie
 3. Ze względu na to, że Usługi kierowane są do Partnerów zamierzających realizować Zadania w ramach swojej aktywności gospodarczej lub zawodowej, do niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania przepisy dotyczące umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się zastosowanie przepisów art. 66¹ § 1, 2 i 3 Kodeksu Cywilnego.
 4. Z zastrzeżeniem pkt II.6 poniżej, warunkiem rozpoczęcia skorzystania z Usług przez Partnera jest w szczególności:
 5. 4.1 zapoznanie się przez niego z treścią Regulaminu, udostępnionego mu nieodpłatnie przed zawarciem Umowy i akceptacja jego treści w procesie rejestracji w Serwisie;
  4.2 wypełnienie Formularza Rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie w celu założenia Konta w Serwisie oraz podanie wszystkich wymaganych danych.
 6. Zakazane jest tworzenie przez Partnera Konta i korzystanie z Serwisu w celach innych niż dozwolone niniejszym Regulaminem, w szczególności w celach mogących służyć dokonaniu czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 7. Dostęp do części Ofert lub możliwość ich przyjęcia uzależniona może być od podania przez Partnera dodatkowych danych lub złożenia dodatkowych oświadczeń i przedstawienia dokumentów oraz pozytywnego wyniku dokonanej przez Organizatora weryfikacji spełniania przez Partnera Wymagań Kwalifikacyjnych.
 8. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu są bezpłatne. Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania połączenia internetowego w celu korzystania przez Partnera z Serwisu, w tym w szczególności w celu przyjęcia Oferty na wykonanie Zadania, potwierdzenia jego wykonania, operator zapewniający Partnerowi połączenie internetowe może naliczyć opłatę za transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora. Organizator nie ponosi kosztów dostępu do Internetu związanych z uczestnictwem Partnera w Serwisie.
 9. Korzystanie przez Partnera z Serwisu jest całkowicie dobrowolne. Partner może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszej współpracy przy zachowaniu określonej Regulaminem procedury i zażądać usunięcia jego danych ze zbioru danych administrowanego przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XV Regulaminu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwoju Serwisu oraz oferowania zmian w zakresie świadczonych Usług.
 11. Partner zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 12. Zakazane jest korzystanie przez Partnera z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 13. Zakazane jest dostarczanie przez Partnera danych nieprawdziwych, niepełnych lub Danych Niedozwolonych.
 14. Organizator zapewnia Partnerom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia UEna zasadach opisanych w pkt XV Regulaminu .

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Partner powinien dysponować:
 2. 1.1 urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  1.2. przeglądarką Firefox 8.0 lub nowszą, Chrome 11 lub nowszą, Internet Explorer 8 lub nowszą, Safari 5.1.7 lub nowszą albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 3. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1907 ze zm.) oraz wyłączenia blokady „wyskakujących okien” i adblocków, tj. programów blokujących pojawianie się reklam.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu i świadczenie Usługi w trakcie obowiązywania Umowy Bazowej.
 5. Konieczne oraz okresowe przerwy techniczne, w czasie których w Serwisie wprowadzane będą wymagane zmiany, bądź też mające na celu modernizację lub konserwację Serwisu, będą w miarę możliwości przeprowadzane w porze nocnej, przy zagwarantowaniu jak najmniejszej uciążliwości dla Partnerów.
 6. Wstrzymanie świadczenia Usług z powodu wystąpienia okresowej przerwy technicznej, w szczególności, ale nie jedynie, zaistniałej z przyczyn, o których mowa w punkcie III.4 Regulaminu, nie będzie traktowane jako niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy Bazowej przez Organizatora.

IV. REJESTRACJA W SERWISIE I ZAWARCIE UMOWY BAZOWEJ

 1. Organizator i Partner zawierają Umowę Bazową w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, w wyniku wypełnienia przez Partnera Formularza Rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie oraz złożenia przez Partnera oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu.
 2. Partner, wypełniając Formularz Rejestracyjny i Kwestionariusz Aktualizacyjny, zobowiązany jest do podania wszystkich danych i informacji wymaganych przez Organizatora, zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym.
 3. Organizator dokonuje weryfikacji poprawności oraz prawdziwości oświadczeń i danych podanych przez Partnera. Organizator uprawniony jest do nieudostępniania Ofert Partnerowi w okresie weryfikacji, o której mowa w zdaniu powyższym.
 4. W celu weryfikacji prawdziwości i poprawności danych podanych przez Partnera, a także w celu dokonania - w przypadku przyjęcia przez Partnera Oferty na wykonanie Zadania – wymaganych prawem zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, Partner przedstawia Organizatorowi dokumenty (w szczególności dokument potwierdzający tożsamość) potwierdzające te dane oraz składane w toku rejestracji oświadczenia. Partner może według swego wyboru: (i) dokonać okazania dokumentów osobiście w biurze Organizatora lub w innym wyznaczonym przez Organizatora miejscu (jeśli Organizator takie miejsce wyznaczy) albo (ii) przesłać Organizatorowi ich skany bądź zdjęcia za pośrednictwem Serwisu zapewniającego bezpieczeństwo i poufność przesyłania danych. Skorzystanie z drugiej możliwości oznacza wyrażenie przez Partnera zgody na pozyskanie przez Organizatora kopii dokumentów w celu weryfikacji danych.
 5. W przypadku osobistego stawiennictwa Partnera w celu weryfikacji danych, przedstawiciel Organizatora jedynie zapoznaje się z treścią dokumentów – w obecności Partnera – po czym zwraca je Partnerowi. Co do zasady dokumenty nie są kopiowane, z wyjątkiem dokumentów potwierdzających kwalifikacje Partnera wymagane dla realizacji Zadań, które muszą być przechowywane przez Organizatora dla wykazania tych kwalifikacji odpowiednim organom.
 6. W przypadku przesłania skanu lub zdjęcia dokumentu w celu weryfikacji danych, Organizator zastrzega sobie prawo zakwestionowania podanych danych i oświadczeń oraz zażądania przedstawienia Organizatorowi oryginałów wymaganych dokumentów. Skany lub zdjęcia dokumentów są usuwane z Serwisu przez Organizatora niezwłocznie po zweryfikowaniu przez przedstawiciela Organizatora, że treść danych podanych przez Partnera znajduje potwierdzenie w treści przesłanych dokumentów, i nie są przez Organizatora przechowywane, przy czym nie dotyczy to dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane dla realizacji Zadań, które muszą być przechowywane dla wykazania tych kwalifikacji odpowiednim organom.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Partnera określa pkt XV Regulaminu.
 8. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i wysłaniu go przez Partnera do Organizatora, Organizator zakłada dla Partnera Konto w Serwisie. W momencie założenia Konta między Organizatorem a Partnerem dochodzi do zawarcia Umowy Bazowej.

V. KONTO PARTNERA

 1. Z chwilą założenia Konta Partner uzyskuje hasło pozwalające zalogować się na Konto i korzystać z funkcjonalności Serwisu.
 2. IIndywidualnymi cechami Konta jest Login i hasło. Partner jest odpowiedzialny za utrzymywanie ich w tajemnicy. W przypadku ich utraty przez Partnera, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki tego zdarzenia. W przypadku utraty hasła lub potrzeby jego zmiany Partner powinien skontaktować się z Organizatorem pod adresem kontakt@tikrow.com lub numerem Infolinii lub skorzystać z funkcjonalności Serwisu oferującej samodzielne wygenerowanie nowego hasła.
 3. Zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem lub sprzętem pozwalającym na korzystanie przez Partnera z więcej niż jednego Konta w Serwisie. W szczególności dotyczy to oprogramowania lub sprzętu pozwalającego na automatyczne zakładanie nowego Konta.
 4. Każdy Partner może mieć tylko jedno Konto. W przypadku posiadania przez Partnera więcej niż jednego Konta, Organizator upoważniony jest do rozwiązania Umowy Bazowej zgodnie z pkt XI.2.7.
 5. Partnerzy mogą dokonać poprzez swoje Konto wyboru aglomeracji, w której chcą realizować Zadania oraz rodzaju Zadań, których gotowi są podjąć.
 6. Na Koncie Partnera zapisane są wszystkie dane i informacje objęte oświadczeniami Partnera składanymi podczas rejestracji i później. Konto Partnera umożliwia Partnerowi zmianę tych danych. W przypadku zmiany danych i informacji dotyczących Partnera odpowiednie zastosowanie znajduje pkt IV.2, IV.3 i IV.4 Regulaminu.
 7. Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o każdej zmianie w zakresie jego danych udostępnionych Organizatorowi podczas zawierania Umowy Bazowej, wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz wszelkich innych danych przekazanych Organizatorowi podczas korzystania z Serwisu. Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez aktualizację danych wskazanych na Koncie Partnera w Serwisie z wykorzystaniem Kwestionariusza Aktualizacyjnego.
 8. Konto Partnera umożliwia Partnerowi dostęp do (w tym pobranie) zawartych przez Partnera Umów Zadaniowych i Regulaminu.

VI. SYSTEM OCEN PARTNERA

 1. Po wykonaniu każdego Zadania Klient przekazywać będzie Organizatorowi za pośrednictwem Serwisu swoją ocenę poziomu realizacji Zadania przez Partnera poprzez przypisanie mu odpowiedniej Oceny.
 2. W przypadku wystawienia Partnerowi przez Klienta oceny 1 lub 2, Organizator podejmie, przy współudziale Partnera oraz Klienta, czynności wyjaśniające okoliczności przyznania takiej oceny.
 3. Przyznanie oceny 1, utrzymanej po wykonaniu czynności wyjaśniających, o których mowa w pkt VI.2 powyżej, pozbawia Partnera prawa do Wynagrodzenia.
 4. W przypadku przyznania Partnerowi oceny 1, Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy Bazowej z Partnerem bez wypowiedzenia, bądź Zawieszenia Konta.
 5. Jeśli Ogólna ocena Partnera spadnie poniżej 3, Organizator ma prawo dokonać Zawieszenia Konta Partnera.

VII. OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Organizator składa poszczególnym Partnerom Oferty odpłatnego wykonania przez nich określonych Zadań. Za złożoną uważa się tylko taką Ofertę, której akceptację przez danego Partnera umożliwia Serwis. Ta sama Oferta składana jest wielu Partnerom, którzy mogą dokonać jej przyjęcia na zasadzie pierwszeństwa.
 2. Organizator uprawniony jest to prezentowania Partnerom informacji o Ofertach, których przyjęcie możliwe będzie po spełnieniu przez Partnera dodatkowych wymagań i złożeniu dodatkowych oświadczeń przy wykorzystaniu Kwestionariusza Aktualizacyjnego.
 3. Oferty udostępniane są poprzez Serwis wyłącznie Partnerom, którzy posiadają aktywne Konto w Serwisie oraz którzy mogą podjąć się realizacji Zadania zgodnie z obowiązującym prawem oraz Wymaganiami Kwalifikacyjnymi.
 4. Organizator prowadzi dla każdego Partnera ewidencję realizowanych na rzecz danego Klienta Zadań oraz pracy tymczasowej w okresie 36 miesięcy przed planowanym dniem rozpoczęcia wykonywania Zadania (na podstawie oświadczeń Partnera oraz przedstawionej przez niego dokumentacji) pozwalającą ustalić, zgodnie z art. 11a Ustawy ZPT, łączny okres pracy dotychczas wykonywanej przez danego Partnera na rzecz danego Klienta na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego.
 5. Partner, który w okresie 36 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia wykonywania Zadania realizował na rzecz Klienta, którego dotyczy dana Oferta, pracę tymczasową (na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego) za pośrednictwem innej niż Organizator agencji pracy tymczasowej, zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora przed przyjęciem oferty danego Klienta oraz do przekazania Organizatorowi świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy wykonywania tej pracy.
 6. Organizator określa w Ofercie:
 7. 6.1. Klienta, na rzecz którego Zadanie ma być realizowane,
  6.2. zakres Zadania tj. czynności, które mają być powierzone Partnerowi, poprzez wskazanie ich rodzaju oraz zakresu obowiązków,
  6.3. opis Wymagań Kwalifikacyjnych oraz warunków wykonywania Zadania, w tym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy,
  6.4. termin i liczbę godzin wykonywania Zadań,
  6.5. miejsce wykonywania Zadań,
  6.6. proponowane Wynagrodzenie za wykonanie Zadania.
 8. Wynagrodzenie oferowane Partnerowi w Ofercie może ulegać zmianie wraz z upływem czasu, do chwili przyjęcia Oferty przez Partnera.
 9. Partner nie jest zobowiązany do przyjęcia Oferty.
 10. Partner może Ofertę odrzucić, co spowoduje nie wyświetlanie się Oferty Partnerowi.
 11. Oferta może zostać przyjęta wyłącznie bez jakiejkolwiek jej modyfikacji. Organizator umożliwia Partnerowi ustawienie powiadomień dotyczących osiągnięcia określonego poziomu Wynagrodzenia w danej Ofercie.
 12. Warunkiem przyjęcia Oferty jest akceptacja postanowień rozdziału X Regulaminu.
 13. Organizator nie gwarantuje składania Ofert. Organizator składa Oferty z uwzględnieniem zapotrzebowania Klientów.
 14. Przyjęcie Oferty następuje w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, poprzez wybór pola akceptacji Oferty.
 15. Partner obowiązany jest powstrzymać się od przyjęcia Oferty w przypadku, w którym mogłoby to spowodować naruszenie przez niego przepisów prawa, praw lub dóbr osób trzecich, zobowiązań umownych Partnera lub zasad współżycia społecznego, a także gdyby Zadanie miałoby być realizowane na rzecz aktualnego pracodawcy Partnera.
 16. Przyjmując Ofertę Partner składa oświadczenie że:
 17. • dane i informacje podane przez Partnera Organizatorowi i wpisane w Koncie Partnera nie uległy zmianie, spełnia Wymagania Kwalifikacyjne oraz zna i akceptuje warunki wykonywania Zadania, a jego kompetencje umożliwiają mu jego przyjęcie,
  • Partnerem nie pozostaje z Klientem w stosunku pracy,
  • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje określone tam warunki.
 18. W wyniku przyjęcia Oferty przez Partnera:
 19. • dochodzi do zawarcia między Organizatorem a Partnerem Umowy Zadaniowej,
  • Oferta przestaje być prezentowana innym Partnerom,
  • Organizator zawiera umowę z Klientem dotyczącą realizacji przez Partnera Zadania na rzecz Klienta.

VIII. UMOWA ZADANIOWA

 1. Organizator nadaje każdej Umowie Zadaniowej indywidualny numer identyfikujący.
 2. Organizator udostępnia Partnerowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Oferty, Umowę Zadaniową w formie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Organizatora przesłanego na adres email podany przez Partnera. Dokument ten dostępny jest też po wykonaniu Zadania na Koncie Partnera. Partner odsyła podpisaną przez siebie Umowę Zadaniową na adres Organizatora.
 3. Partner, który przyjął Ofertę, zobowiązany jest zrealizować przyjęte Zadanie.
 4. Partner zobowiązany jest wykonać Zadanie w sposób należyty, bezpieczny i higieniczny, nienaruszający przepisów prawa ani dobrych obyczajów. W razie niemożliwości wykonania Zadania w taki sposób Partner zobowiązany jest odstąpić od wykonania Zadania informując o tym niezwłocznie Organizatora.
 5. Partner nie może powierzyć wykonania Zadania innej osobie bez zgody Organizatora oraz Klienta.
 6. Partner może zrezygnować z realizacji Zadania przed datą jego rozpoczęcia jedynie z obiektywnie ważnych powodów pod warunkiem niezwłocznego poinformowania Organizatora o takim powodzie. Partner na żądanie Organizatora obowiązany jest do udokumentowania faktu istnienia ważnego powodu, podanego jako przyczyna rezygnacji z realizacji Zadania.
 7. Szczegółowe zasady wykonywania Zadań określa Rozdział X Regulaminu.
 8. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę Zadaniową z ważnych powodów, w tym w przypadku Zawieszenia Konta Partnera.

IX. WYNAGRODZENIE PARTNERA

 1. Za prawidłowe wykonanie Zadania Partner otrzymuje od Organizatora Wynagrodzenie określone szczegółowo w przyjętej Ofercie.
 2. W razie niewykonania Zadania w terminie określonym w Ofercie lub nieprawidłowego wykonania Zadania, w szczególności otrzymania od Klienta oceny 1, Partnerowi nie przysługuje Wynagrodzenie.
 3. Wynagrodzenie wypłacane jest na Konto bankowe niezwłocznie po wykonaniu Zadania i wystawieniu przez Klienta Oceny za wykonanie Zadania, przy czym spełnienie tego obowiązku następuje w chwili obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

X. OGÓLNE WARUNKI UMÓW ZADANIOWYCH

 1. Niniejszy Rozdział określa warunki realizacji przez Partnera Umowy Zadaniowej.
 2. Partner ma obowiązek akceptacji Regulaminu, w tym postanowień niniejszego Rozdziału, przed przyjęciem Oferty i zawarciem Umowy Zadaniowej.
 3. Niedopuszczalne jest zawarcie Umowy Zadaniowej w przypadku, gdy Partner jest pracownikiem Klienta.
 4. Partner zobowiązuje się do należytego i zgodnego z prawem wykonywania Zadań. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zadania, a także w razie nieprzystąpienia przez Partnera od wykonania Zadania, Klient uprawniony jest do przyznania Partnerowi negatywnej oceny jego pracy, co spowoduje obniżenie średniej Ogólnej Oceny Partnera i może wywoływać skutki określone w rozdziale VI Regulaminu.
 5. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z realizacji Zadania przez Partnera również po podpisaniu Umowy Zadaniowej a przed rozpoczęciem wykonywania Zadania, przy czym w takiej sytuacji Partnerowi przysługuje świadczenie w wysokości 50% Wynagrodzenia ustalonego w Umowie Zadaniowej.
 6. Partner obowiązany jest do odpowiedzialnego i samodzielnego wykonywania powierzonych mu w ramach Zadania czynności, w sposób zgodny z interesami i wolą Klienta, zobowiązany jest jednocześnie uwzględniać polecenia przedstawiciela Klienta nadzorującego jego czynności dotyczące sposobu realizowania Zadania.
 7. Na żądanie przedstawiciela Klienta, na rzecz którego Partner wykonuje Zadanie, Partner obowiązany jest udzielać mu wyjaśnień o przebiegu i sposobie realizacji Zadania, a także - jeśli oczekiwać tego będzie przedstawiciel Klienta - złożyć sprawozdanie z realizacji Zadania. Partner powinien wydać Klientowi wszystko, co przy wykonaniu Zadania dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.
 8. Partnerowi nie wolno używać we własnym interesie powierzonych mu przedmiotów Klienta, przy wykorzystaniu których realizuje Zadanie.
 9. Partner nie ma obowiązku dokonywać jakichkolwiek wydatków na rzecz Klienta.
 10. Klient nie może dokonywać zmiany zakresu Zadania, czy modyfikować ustalonych godzin i miejsca wykonywania Zadań.
 11. Partner w okresie wykonywania Zadań na rzecz Klienta ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych Klienta na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez Klienta.
 12. Organizator może wykonywać kontrolę miejsca i sposobu realizacji Zadań.
 13. W razie wypadku w związku z wykonywaniem Zadania lub zdarzenia mogącego rodzić odpowiedzialność Partnera, Klienta lub Organizatora, Partner obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o tym zdarzeniu.
 14. Partner każdorazowo, bezpośrednio po wykonaniu Zadania wystąpi do przedstawiciela Klienta o wystawienie Oceny Partnera, co potwierdzać będzie realizację Zadania.
 15. Treść Umowy Zadaniowej oraz wszelkie informacje, które Partner uzyska od Organizatora lub Klienta w trakcie wykonywania Umowy Zadaniowej, a które stanowić mogą tajemnicę przedsiębiorstwa lub zostały w jakiejkolwiek formie (pisemnie, ustnie lub inaczej) oznaczone jako poufne, stanowią informacje poufne (Informacje Poufne) i zostaną zachowane przez Partnera w pełnej tajemnicy. Informacje Poufne zostaną wykorzystane przez Partnera wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy Zadaniowej, a także nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej wyłącznie w formie pisemnej. Partner w przypadku otrzymania od Klienta jakiegokolwiek nośnika zawierającego Informacje Poufne (w szczególności dokumentu, płyty DVD, CD, pendrive'a itp.) zwróci go Klientowi najpóźniej w chwili zakończenia realizacji Zadania oraz nie będzie wykonywał jakichkolwiek kopii takiego nośnika. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym punkcie obowiązuje przez okres wykonywania umowy oraz przez okres 10 lat od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania, a w zakresie danych osobowych - bez ograniczenia czasowego.
 16. Organizator wydaje Partnerowi zaświadczenia potwierdzające okres wykonywania Zadania na rzecz danego Klienta poprzez niezwłoczne udostępnienie ich po wykonaniu Zadania w Koncie Partnera w Serwisie. Na wniosek Partnera Organizator wyda Partnerowi zbiorcze zaświadczenie obejmujące wszystkie zrealizowane przez Partnera Zadania w formie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Organizatora.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY BAZOWEJ

 1. Partner w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie i rozwiązania Umowy Bazowej bez wypowiedzenia. Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysyłanie maila na adres kontakt@tikrow.com lub listownie na adres siedziby Organizatora. Umowa Bazowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Organizatorowi oświadczenia o wypowiedzeniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Bazowej i usunięcia Konta Partnera z ważnych powodów, w szczególności gdy Partner nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza gdy:
 3. 2.1. Partner nie spełnia kryteriów uczestnictwa w Serwisie, w szczególności wymienionych w pkt II.3, II.4, II.11, II.12 Regulaminu;
  2.2. Partner nie wykonuje Zadań lub wykonuje Zadania w sposób nieprawidłowy;
  2.3. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Partner korzysta z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
  2.4. Partner korzysta z Serwisu z naruszeniem zakazów, o których mowa w pkt II.5 i V.3 oraz V.4 Regulaminu.
  2.5. czynności podejmowane przez Partnera niosą za sobą ryzyko destabilizacji działania Serwisu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym Partnerom lub Klientom, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Organizatora, Partnerów lub Klientów (w tym bezpieczeństwa danych lub informacji) bądź też w inny sposób zakłócają działanie Serwisu;
  2.6. istnieje uzasadnione podejrzenie, że podane przez Partnera w trakcie rejestracji dane nie są zgodne z prawdą lub że po zmianie danych podanych przy rejestracji nie Partner dokonał ich niezwłocznej aktualizacji;
  2.7. Partner posiada więcej niż jedno Konto;
  2.8. Partner przez okres 12 miesięcy nie zaakceptował żadnej Oferty.
 4. Rozwiązanie Umowy Bazowej w przypadkach, o których mowa w pkt XI.2 powyżej, następuje bez wypowiedzenia, z dniem wysłania przez Organizatora stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Partnera podany w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Z chwilą rozwiązania Umowy Bazowej, Organizatorowi przysługuje prawo rozwiązania zawartych, a jeszcze niewykonanych Umów Zadaniowych.
 6. Rozwiązanie Umowy Bazowej powoduje usunięcie Konta Partnera z Serwisu.

XII. REKLAMACJE

 1. Partner może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności funkcjonowania Serwisu lub prawidłowości przyznania Wynagrodzenia Partnera.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt I.13 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej kontakt@tikrow.com.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 4. 3.1 dane pozwalające na identyfikację Partnera;
  3.2 w przypadku, gdy reklamacja dotyczy wykonywania Umowy Zadaniowej - dane pozwalające na identyfikację Klienta ze wskazaniem numeru Umowy Zadaniowej;
  3.3 opis przedmiotu reklamacji, tj. zwięzłe przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację (np. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub zakłóceń w funkcjonowaniu Usługi) oraz związane z tym oczekiwania Partnera.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Partnera o jej uzupełnienie, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia.
 6. Organizator zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w możliwie najszybszym czasie, o ile to możliwe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
 7. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator informuje Partnera na piśmie lub na adres e-mail Partnera.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa, z zastrzeżeniem modyfikacji zakresu i granic odpowiedzialności wynikających z postanowień Regulaminu.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo oferowanej Usługi i poufność danych, którymi administruje, w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Organizatora i niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej, przy czym naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany rzeczywiście poniósł. Naprawienie szkody przez Organizator nie obejmuje korzyści, które mógłby Partner osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa podjętych przez Partnera działań stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa, jak również będących następstwem nieprawidłowości lub nierzetelności informacji przekazanych Organizatorowi przez Partnera.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub innych zakłóceń zaobserwowanych w procesie świadczenia Usługi, chyba że nieprawidłowe działania, przerwy lub zakłócenia wynikają z okoliczności będących następstwem umyślnych działań Organizatora, przy czym Organizator dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania dla Partnerów uciążliwości będących następstwem okresowych przerw technicznych.
 6. Z uwagi na fakt, że Klient jest podmiotem profesjonalnym i samodzielnie prowadzącym swoją działalność, oraz z uwagi na to, że Organizator nie ma wpływu na sposób realizacji Zadania przez Partnera, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Partnerowi przez Klienta, chyba że takie szkody wynikają z okoliczności będących następstwem umyślnych działań Organizatora.
 7. Partner ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Organizatorowi i Klientom poprzez nienależyte wykonanie Umowy Bazowej oraz Umów Zadaniowych. Partner ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje podania Organizatorowi nieprawdziwych danych i informacji, posłużenia się nieautentycznymi, podrobionymi lub przerobionymi dokumentami oraz zaniechanie niezwłocznej aktualizacji tych danych i informacji w przypadku ich zmiany, a także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Zadania i szkody dokonane przy okazji realizacji Zadania.

XIV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
 2. O zmienionym Regulaminie Organizator informuje na stronach Serwisu oraz poprzez wysłanie do Partnera wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez Partnera w Formularzu Rejestracyjnym, najpóźniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem.
 3. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie nowego Regulaminu uzależnione jest od zapoznania się z nim oraz jego akceptacją podczas logowania się przez Partnera na Konto. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu uniemożliwia zalogowanie do Serwisu i korzystanie z jego funkcjonalności.
 4. W przypadku, gdy Partner nie akceptuje zmian Regulaminu przysługuje mu prawo wypowiedzenia Umowy Bazowej na zasadach określonych w Rozdziale XI.
 5. Do poszczególnych Zadań zawartych między Organizatorem a Partnerem w wyniku przyjęcia Oferty mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu przyjęcia przez Partnera Oferty dotyczącej danego Zadania.

XV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Partnera jest Organizator. Osobą, z którą Partner może się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych jest inspektor ochrony danych: e-mail: ido@tikrow.com.
 2. W celu założenia konta w Serwisie oraz zawarcia Umowy Bazowej Organizator przetwarza imię i nazwisko, nr telefonu (który będzie Loginem), oraz adres poczty elektronicznej, udostępnione przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Partnera za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE). Ponadto dane te mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE), w celach: marketingu produktów lub usług osób trzecich, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Tikrow – w zakresie odpowiadającym zakresowi zgód udzielonych przez Partnera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE).
 3. W celu ustalenia spełniania przez Partnera warunków realizacji danego rodzaju Zadań, przedstawiania Ofert dotyczących tego rodzaju Zadań, zawarcia z Partnerem Umowy Zadaniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE), rozliczania wynagrodzeń z tytułu realizacji Zadań, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od uzyskanego wynagrodzenia, wykonania innych obowiązków prawnych (np. archiwizacja) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia UE), umożliwiania Klientom dokonywania oceny Partnera w związku z realizacją Zadania, oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu ich wykonania lub obrony przed roszczeniami, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE), Organizator przetwarza dane osobowe udostępnione za pośrednictwem Kwestionariusza Aktualizacyjnego przez Partnera, który wyraził zainteresowanie otrzymywaniem Ofert dotyczących Zadań określonego rodzaju. W szczególności mogą to być następujące dane: nazwisko rodowe; imiona rodziców; data urodzenia; numer PESEL; numer i seria dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu); obywatelstwo; adres zamieszkania lub do korespondencji; numer legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz dane szkoły/uczelni; nazwa i adres pracodawcy Partnera oraz czy składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy są odprowadzane od kwoty wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku ustalane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265 ze zm.); numer wpisu do CEIDG; numer decyzji o przyznaniu renty lub emerytury; okres, na jaki przyznano rentę; rodzaj i termin ważności aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych; rodzaj i termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń, certyfikatów, prawa jazdy itp. niezbędnych do wykonywania Zadań, których gotowość podjęcia zadeklarował Partner. Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące i zależy od aktualnej w danym czasie treści przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz mających zastosowanie do rodzaju Zadań powierzanych Partnerowi. W takiej sytuacji ewentualne rozszerzenie katalogu danych osobowych udostępnianych przez Partnera Organizatorowi nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Partnera z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, a także niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zadaniowej, Organizator może przetwarzać dane osobowe Partnera w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE).
 5. Podanie danych osobowych, których kategorie zostały określone w Formularzu Rejestracyjnym jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Bazowej. Odmowa ich podania skutkuje niemożnością zarejestrowania Partnera i zawarcia Umowy Bazowej. Podanie danych osobowych w Kwestionariuszu Aktualizacyjnym jest wymagane przez przepisy prawa m.in. przez przepisy wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w celu zawarcia Umów Zadaniowych, oraz dla realizacji Zadań, których gotowość podjęcia zadeklarował Partner. Odmowa ich podania może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Organizatora lub niemożnością skierowania do Partnera Ofert dotyczących Zadań określonego rodzaju. Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Kwestionariusz Aktualizacyjny w ramach Serwisu Organizator określa dane osobowe Partnera, których podanie jest wymagane.
 6. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Partnera z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
  a. oznaczenia identyfikujące Partnera nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt XV.2;
  b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Partner;
  c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych;
  d. informacje o skorzystaniu przez Partnera z Usług elektronicznych.
 7. Dane osobowe Partnera mogą być udostępniane:
  a. Klientom, których Oferty zostały wybrane przez Partnera;
  b. członkom personelu Operatora;
  c. firmie SolutionsLab Sp. z o.o. świadczącej Operatorowi usługi hostingu, której Operator powierzył – ze względu na specyfikę usługi – przechowywanie wszystkich danych osobowych Partnera;
  Operator powierzył – ze względu na specyfikę usługi – przechowywanie wszystkich danych osobowych Partnera, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, podatkowe, prawne, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, z zakresu doręczania przesyłek i korespondencji, organizowania szkoleń;
  d. organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Partner ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Partnerowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Partner ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim; jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Ponadto Partner ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub osobę trzecią. W razie wniesienia przez Partnera sprzeciwu, Organizator przestanie przetwarzać dane Partnera w ww. celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Partnera, jego praw i wolności, lub jego dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy Bazowej Organizator usuwa dane osobowe umożliwiające identyfikację Partnera oraz wszelkie otrzymane od Partnera dokumenty i ich kopie, przy czym nie dotyczy to danych i dokumentów przechowywanych w zakresie niezbędnym dla udokumentowania zrealizowanych przez Partnera Zadań, wykazania przysługiwania Partnerowi uprawnień niezbędnych dla ich realizacji, ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Partnera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zadania lub czyn niedozwolony, dokonania rozliczeń z należności publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz dla uniemożliwienia ponownej rejestracji w Serwisie Partnerowi, z którym rozwiązano Umowę Bazową w trybie określonym w pkt XI.2 Regulaminu. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a w odniesieniu do danych i dokumentów przechowywanych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrany przed roszczeniami – przez okres wynikający z długości trwania ogólnego terminu przedawnienia roszczeń, czyli przez 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym Partner podał dane; do tego 6-letniego terminu Organizator dodaje jeden dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych pod koniec terminu przedawnienia i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku kalendarzowego służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla danych zebranych w danym roku.
 10. Informacje zawarte w logach systemowych serwerów (np. adres IP) są przez Operatora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 11. Operator stosuje pliki cookies umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu na czas sesji danej przeglądarki lub również po jej wygaśnięciu do momentu ich skasowania – są wykorzystywane do uwierzytelnienia użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki, rozpoznania urządzenia użytkownika, zapamiętania i personalizacji interfejsu użytkownika.
 12. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie na jego urządzeniu końcowym plików cookies, proszony jest o dokonanie zmiany domyślnego ustawienia używanej przeglądarki internetowej w ten sposób, aby usuwała ona pliki cookies z twardego dysku komputera, blokowała automatyczną obsługę wszystkich plików cookies lub ostrzegała użytkownika, zanim jakiś plik cookie zostanie zapisany na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w dokumentacji aktualnie wykorzystywanej przeglądarki.
 13. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług oferowanych w ramach Serwisu.

XVI. ODBIÓR DOKUMENTÓW I KOMUNIKACJA

 1. Zasadniczą formą komunikacji pomiędzy Stronami są powiadomienia oraz dyspozycje składane za pośrednictwem Serwisu oraz wiadomości w formie elektronicznej wiadomości email.
 2. Jeżeli z postanowień Regulaminu nie wynika inaczej, komunikacja między Organizatorem a Partnerem będzie odbywać się w formie elektronicznej przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Organizatora (kontakt@tikrow.com) lub na adres poczty elektronicznej Partnera podany podczas rejestracji Partnera lub zaktualizowany w trakcie obowiązywania Umowy.
 3. W przypadku jeśli Regulamin lub przepisy prawa wymagają komunikacji w formie pisemnej, kierowana ona będzie do Organizatora – na adres Organizatora wskazany w pkt I.13 Regulaminu, a do Partnera – na adres do korespondencji (a przypadku nie podania takowego - na adres zamieszkania) podany Organizatorowi w trakcie obowiązywania Umowy.
 4. We wszystkich wypadkach, w których wymagane jest podpisanie dokumentu i jego doręczenie, jeśli Regulamin nie stanowi inaczej:
  4.1. Organizator może dokonywać doręczeń dokumentów w formie dokumentu elektronicznego certyfikowanego podpisem elektronicznym; Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej;
  lub
  4.2. Organizator przedstawia podpisany przez siebie dokument do podpisania przez Partnera i odbioru w biurze Organizatora znajdującym się w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 32/4, 05-803 Pruszków, w godzinach pracy biura tj. pomiędzy godz. 9 a 17 w dni powszednie.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia Regulamin nieodpłatnie Partnerom w procesie Rejestracji w Serwisie przed zawarciem Umowy Bazowej oraz w trakcie jej obowiązywania, na stronie internetowej wskazanej w pkt I.16, jak również za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Prawem właściwym dla Usług świadczonych na podstawie Regulaminu oraz dla stosunków prawnych wynikających z Umów Zadaniowych jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Usług oraz realizacją Umów Zadaniowych podlegają jurysdykcji sądów polskich oraz rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:
  1. Kodeksu Cywilnego;
  2. Rozporządzenia UE;
  3. Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną;
  4. Ustawy ZPT.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu określonym przez Organizatora zgodnie z pkt XV.2, po jego opublikowaniu na stronie internetowej wskazanej w pkt I.16 Regulaminu.


REGULAMINY DO POBRANIA