Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Partnera jest Organizator. Osobą, z którą Partner może się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych jest inspektor ochrony danych: e-mail: ido@tikrow.com.
 2. W celu założenia konta w Serwisie oraz zawarcia Umowy Bazowej Organizator przetwarza imię i nazwisko, nr telefonu (który będzie Loginem), oraz adres poczty elektronicznej, udostępnione przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Partnera za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE). Ponadto dane te mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE), w celach: marketingu produktów lub usług osób trzecich, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Tikrow – w zakresie odpowiadającym zakresowi zgód udzielonych przez Partnera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE).
 3. W celu ustalenia spełniania przez Partnera warunków realizacji danego rodzaju Zadań, przedstawiania Ofert dotyczących tego rodzaju Zadań, zawarcia z Partnerem Umowy Zadaniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE), rozliczania wynagrodzeń z tytułu realizacji Zadań, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od uzyskanego wynagrodzenia, wykonania innych obowiązków prawnych (np. archiwizacja) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia UE), umożliwiania Klientom dokonywania oceny Partnera w związku z realizacją Zadania, oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu ich wykonania lub obrony przed roszczeniami, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE), Organizator przetwarza dane osobowe udostępnione za pośrednictwem Kwestionariusza Aktualizacyjnego przez Partnera, który wyraził zainteresowanie otrzymywaniem Ofert dotyczących Zadań określonego rodzaju. W szczególności mogą to być następujące dane: nazwisko rodowe; imiona rodziców; data urodzenia; numer PESEL; numer i seria dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu); obywatelstwo; adres zamieszkania lub do korespondencji; numer legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz dane szkoły/uczelni; nazwa i adres pracodawcy Partnera oraz czy składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy są odprowadzane od kwoty wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku ustalane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265 ze zm.); numer wpisu do CEIDG; numer decyzji o przyznaniu renty lub emerytury; okres, na jaki przyznano rentę; rodzaj i termin ważności aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych; rodzaj i termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń, certyfikatów, prawa jazdy itp. niezbędnych do wykonywania Zadań, których gotowość podjęcia zadeklarował Partner. Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące i zależy od aktualnej w danym czasie treści przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz mających zastosowanie do rodzaju Zadań powierzanych Partnerowi. W takiej sytuacji ewentualne rozszerzenie katalogu danych osobowych udostępnianych przez Partnera Organizatorowi nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Partnera z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, a także niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zadaniowej, Organizator może przetwarzać dane osobowe Partnera w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE).
 5. Podanie danych osobowych, których kategorie zostały określone w Formularzu Rejestracyjnym jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Bazowej. Odmowa ich podania skutkuje niemożnością zarejestrowania Partnera i zawarcia Umowy Bazowej. Podanie danych osobowych w Kwestionariuszu Aktualizacyjnym jest wymagane przez przepisy prawa m.in. przez przepisy wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w celu zawarcia Umów Zadaniowych, oraz dla realizacji Zadań, których gotowość podjęcia zadeklarował Partner. Odmowa ich podania może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Organizatora lub niemożnością skierowania do Partnera Ofert dotyczących Zadań określonego rodzaju. Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Kwestionariusz Aktualizacyjny w ramach Serwisu Organizator określa dane osobowe Partnera, których podanie jest wymagane.
 6. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Partnera z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
  a. oznaczenia identyfikujące Partnera nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt XV.2;
  b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Partner;
  c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych;
  d. informacje o skorzystaniu przez Partnera z Usług elektronicznych.
 7. Dane osobowe Partnera mogą być udostępniane:
  a. Klientom, których Oferty zostały wybrane przez Partnera;
  b. członkom personelu Operatora;
  c. firmie SolutionsLab Sp. z o.o. świadczącej Operatorowi usługi hostingu, której Operator powierzył – ze względu na specyfikę usługi – przechowywanie wszystkich danych osobowych Partnera, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, podatkowe, prawne, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, z zakresu doręczania przesyłek i korespondencji, organizowania szkoleń;
  d. organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Partner ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Partnerowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Partner ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim; jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Ponadto Partner ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub osobę trzecią. W razie wniesienia przez Partnera sprzeciwu, Organizator przestanie przetwarzać dane Partnera w ww. celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Partnera, jego praw i wolności, lub jego dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy Bazowej Organizator usuwa dane osobowe umożliwiające identyfikację Partnera oraz wszelkie otrzymane od Partnera dokumenty i ich kopie, przy czym nie dotyczy to danych i dokumentów przechowywanych w zakresie niezbędnym dla udokumentowania zrealizowanych przez Partnera Zadań, wykazania przysługiwania Partnerowi uprawnień niezbędnych dla ich realizacji, ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Partnera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zadania lub czyn niedozwolony, dokonania rozliczeń z należności publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz dla uniemożliwienia ponownej rejestracji w Serwisie Partnerowi, z którym rozwiązano Umowę Bazową w trybie określonym w pkt XI.2 Regulaminu. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a w odniesieniu do danych i dokumentów przechowywanych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrany przed roszczeniami – przez okres wynikający z długości trwania ogólnego terminu przedawnienia roszczeń, czyli przez 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym Partner podał dane; do tego 6-letniego terminu Organizator dodaje jeden dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych pod koniec terminu przedawnienia i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku kalendarzowego służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla danych zebranych w danym roku.
 10. Informacje zawarte w logach systemowych serwerów (np. adres IP) są przez Operatora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 11. Operator stosuje pliki cookies umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu na czas sesji danej przeglądarki lub również po jej wygaśnięciu do momentu ich skasowania – są wykorzystywane do uwierzytelnienia użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki, rozpoznania urządzenia użytkownika, zapamiętania i personalizacji interfejsu użytkownika.
 12. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie na jego urządzeniu końcowym plików cookies, proszony jest o dokonanie zmiany domyślnego ustawienia używanej przeglądarki internetowej w ten sposób, aby usuwała ona pliki cookies z twardego dysku komputera, blokowała automatyczną obsługę wszystkich plików cookies lub ostrzegała użytkownika, zanim jakiś plik cookie zostanie zapisany na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w dokumentacji aktualnie wykorzystywanej przeglądarki.
 13. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług oferowanych w ramach Serwisu.