Regulamin

Wersja 4.0

Ważny od 25.05.2023

 1. Dane Niedozwolone – treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone;
 2. Kwestionariusz Osobowy – formularz poprzez który Partner może zmienić lub uzupełnić swoje dane, w szczególności wymieniony w pkt XV.3 Regulaminu, a także przekazać Organizatorowi informacje o posiadanych lub uzyskanych kompetencjach;
 3. Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Partnera podczas procesu rejestracji celem założenia Konta w Serwisie, w którym Partner podaje: kod pocztowy oraz numer telefonu i akceptuje Regulamin;
 4. Infolinia – numer telefonu Organizatora, dostępny w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni powszednie, wskazany na stronie www.tikrow.com, przeznaczony do kontaktów z Partnerami;
 5. Klient – podmiot, na rzecz którego Zadanie ma być realizowane, będący pracodawcą użytkownikiem Partnera w rozumieniu ustawy ZPT;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
 7. Konto – dostępne dla Partnera po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Partner wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także wykonuje działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie;
 8. Konto Bankowe – wskazany przez Partnera rachunek bankowy Partnera, na który Organizator przekazuje Wynagrodzenie Partnera;
 9. Login – unikalny i niepowtarzalny identyfikator Partnera w Serwisie, będący numerem telefonu komórkowego, z którego korzysta Partner;
 10. Ocena – zapisywana na Koncie Partnera jednostka liczbowa z przedziału 1 – 5, którą otrzymuje Partner od Klienta za wykonanie poszczególnego Zadania, przy czym ocena 1 jest oceną najniższą i świadczy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Zadania, a ocena 5 jest oceną najwyższą, świadczącą o idealnej realizacji Zadania i najwyższej jakości usług świadczonych przez Partnera na podstawie Umowy Zlecenia;
 11. Ogólna Ocena Partnera – status Partnera uzależniony od liczby i rodzaju zgromadzonych Ocen;
 12. Okres Umowy – okres obowiązywania Umowy Zlecenia wynoszący 12 pełnych miesięcy kalendarzowych i trwający od dnia przyjęcia pierwszego Zadania przez Partnera o Statusie Podstawowym (dzień zawarcia Umowy Zlecenia) do ostatniego dnia dwunastego miesiąca obowiązywania Umowy Zlecenia;
 13. Organizator – spółka Tikrow sp. z .o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 32/4, 05-803 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699505, NIP 5223102929, REGON 368527417, o kapitale zakładowym w wysokości 15100 zł wpłaconym w całości, będąca agencją pracy tymczasowej działającą na podstawie art. 18 i nast. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) wpisaną do Rejestru Agencji Zatrudnienia w województwie mazowieckim pod numerem 17700;
 14. Partner – osoba fizyczna (czyli „Ty”), korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie w celu zawarcia Umowy Zlecenia umożliwiającej realizację Zadań w ramach swojej aktywności gospodarczej lub zawodowej;
 15. Pliki cookie („ciasteczka”) – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie;
 16. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług elektronicznych przez Organizatora na rzecz Partnerów, w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu, a także określający zasady zawierania Umów Zlecenia oraz szczegółowe warunki wykonywania Zadań, rodzaje statusów Partnerów, zasady Oceny Partnerów, zasady przetwarzania danych osobowych – będący regulaminem w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem tikrow.com/regulamin;
 17. Rozporządzenie UE – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 18. Serwis – system informatyczny opracowany przez Organizatora umożliwiający Partnerom korzystanie z Usług elektronicznych oraz oferujący opisane w Regulaminie funkcjonalności, w szczególności umożliwiający zawieranie Umów Zlecenia oraz wybór Zadań do realizacji, składający się z serwisu internetowego zamieszczonego w domenie tikrow.com oraz z Aplikacji służącej do korzystania z tego systemu informatycznego na urządzeniach mobilnych;
 19. Status Partnera (Status) – status przyznany Partnerowi w Serwisie określany jako Podstawowy, Zwykły i Rozszerzony, wyznaczający zakres jego uprawnień w Serwisie, w tym w zakresie możliwości świadczenia Usług (pozyskiwania Zadań), zależny od faktu zawarcia (bądź nie) Umowy Zlecenia z Organizatorem oraz spełniania warunków określonych w pkt VI Regulaminu.
 20. Stawka za wykonanie Zadania – kwota przysługująca Partnerowi za zrealizowanie poszczególnego Zadania na rzecz Klienta, prezentowana mu w propozycji wykonania Zadania i wypłacana na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 21. Umowa Bazowa – umowa regulująca zasady korzystania z Usług elektronicznych oraz określająca zasady zawierania Umów Zlecenia i współpracy przy realizacji Zadań, zawierana między Organizatorem a Partnerem z chwilą założenia Konta w Serwisie;
 22. Umowa Zlecenia – umowa prawa cywilnego zawarta między Organizatorem a Partnerem za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której Partner świadczy w Okresie Umowy pracę tymczasową w postaci Zadań realizowanych na rzecz Klientów, podlegająca przepisom Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy ZPT;
 23. Usługi elektroniczne – usługi świadczone Partnerom przez Organizatora drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu, polegające w szczególności na utrzymywaniu Kont Partnerów w Serwisie, prezentacji Partnerom Zadań do wykonania, umożliwieniu zawierania Umów Zlecenia, umożliwieniu wyboru i przyjęcia Zadań, umożliwieniu przyznawania Partnerom ocen;
 24. Usługi Partnera – usługi stanowiące rodzaj pracy tymczasowej, o której mowa w art. 2 pkt 3 Ustawy ZPT, świadczone przez Partnera na rzecz Klientów, jako pracodawców użytkowników, zgodnie z Regulaminem i na podstawie Umowy Zlecenia oraz realizowanych na jej podstawie Zadań, podejmowane doraźnie i – z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących koniecznej aktywności Partnera – w dowolnym momencie obowiązywania Umowy Zlecenia, na podstawie samodzielnej decyzji Partnera, za których wykonanie przysługuje Partnerowi Wynagrodzenie będące sumą Stawek za wykonanie Zadania proponowanych w Serwisie i akceptowanych w momencie przyjęcia kolejnych Zadań;
 25. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. Poz. 123, ze zm.);
 26. Ustawa ZPT – ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 594 ze zm.);
 27. Wymagania Kwalifikacyjne – wymagane dla realizacji Zadania kompetencje, uprawnienia, doświadczenie lub inne wymagania, których spełnienie konieczne jest dla podjęcia Zadania (np. w zakresie dysponowania orzeczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych warunkującym realizację Zadań w gastronomii);
 28. Wynagrodzenie – całość wynagrodzenia przysługującego Partnerowi na podstawie Umowy Zlecenia za wykonane na jej podstawie Zadania, stanowiące sumę Stawek za wykonanie Zadań;
 29. Zadania – podejmowane przez Partnera w celu świadczenia Usług na podstawie Umowy Zlecenia czynności, opisane szczegółowo w treści propozycji realizacji Zadania na rzecz Klienta, wykonywane nieprzerwanie w ciągu jednego dnia i nie dłużej niż przez 12 godzin;
 30. Zablokowanie Konta – zawieszenie świadczenia przez Organizatora Usług elektronicznych na rzecz Partnera, w tym nie prezentowanie Partnerowi Zadań do wykonania oraz uniemożliwienie Partnerowi ich realizacji, przez czas dowolnie ustalony przez Organizatora.

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i definiuje zasady świadczenia Usług elektronicznych, w tym prawa i obowiązki Partnerów oraz Organizatora, a także określa zasady zawierania Umów Zlecenia, szczegółowe warunki wykonywania Zadań, rodzaje statusów Partnerów i związane z nimi korzyści, a także zasady przetwarzania danych osobowych Partnerów oraz zasady rozwiązania Umowy Bazowej i Umowy Zlecenia.
 2. Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie i w języku polskim. W języku polskim zawierane są też Umowy Bazowa i Zlecenia.
 3. Ze względu na to, że Usługi elektroniczne kierowane są do Partnerów zamierzających realizować Usługi Partnera w ramach swojej aktywności gospodarczej lub zawodowej, do niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania przepisy dotyczące umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się zastosowanie przepisów art. 66¹ § 1, 2 i 3 Kodeksu Cywilnego.
 4. Z zastrzeżeniem pkt II.6 poniżej, warunkiem rozpoczęcia skorzystania z Usług elektronicznych przez Partnera jest w szczególności:
  1. zapoznanie się przez niego z treścią Regulaminu, udostępnionego mu nieodpłatnie przed zawarciem Umowy Bazowej i akceptacja jego treści w procesie rejestracji w Serwisie;
  2. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie w celu założenia Konta w Serwisie oraz podanie wszystkich wymaganych danych.
 1. Zakazane jest tworzenie przez Partnera Konta i korzystanie z Serwisu w celach innych niż dozwolone niniejszym Regulaminem, w szczególności w celach mogących służyć dokonaniu czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., Poz. 1010 ze zm.).
 2. Możliwość świadczenia Usług Partnera i przyjęcia Zadań do realizacji uzależniona jest do zawarcia Umowy Zlecenia z Organizatorem. Dodatkowo możliwość przyjęcia niektórych Zadań uzależniona być może od podania przez Partnera wymaganych przez przepisy lub Klienta danych lub złożenia dodatkowych oświadczeń i przedstawienia dokumentów oraz pozytywnego wyniku dokonanej przez Organizatora weryfikacji spełniania przez Partnera Wymagań Kwalifikacyjnych.
 3. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu są bezpłatne. Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania połączenia internetowego w celu korzystania przez Partnera z Serwisu, w tym w szczególności w celu zawarcia Umowy Zlecenia i przyjęcia na jej podstawie Zadań, operator zapewniający Partnerowi połączenie internetowe może naliczyć opłatę za transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora. Organizator nie ponosi kosztów dostępu do Internetu związanych z uczestnictwem Partnera w Serwisie.
 4. Korzystanie przez Partnera z Serwisu jest całkowicie dobrowolne. Partner może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszej współpracy przy zachowaniu określonej Regulaminem procedury i zażądać usunięcia jego danych ze zbioru danych administrowanego przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XV Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwoju Serwisu oraz oferowania zmian w zakresie świadczonych Usług elektronicznych.
 6. Partner zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Zakazane jest korzystanie przez Partnera z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Partnera danych nieprawdziwych, niepełnych lub Danych Niedozwolonych.
 9. Organizator zapewnia Partnerom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia UE na zasadach opisanych w Rozdziale XV Regulaminu.

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Partner powinien dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką Firefox 8.0 lub nowszą, Chrome 11 lub nowszą, Internet Explorer 8 lub nowszą, Safari 5.1.7 lub nowszą albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1954 ze zm.) oraz wyłączenia blokady „wyskakujących okien” i adblocków, tj. programów blokujących pojawianie się reklam.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu i świadczenie Usług elektronicznych w trakcie obowiązywania Umowy Bazowej.
 4. Konieczne oraz okresowe przerwy techniczne, w czasie których w Serwisie wprowadzane będą wymagane zmiany, bądź też mające na celu modernizację lub konserwację Serwisu, będą w miarę możliwości przeprowadzane w porze nocnej, przy zagwarantowaniu jak najmniejszej uciążliwości dla Partnerów.
 5. Wstrzymanie świadczenia Usług elektronicznych z powodu wystąpienia okresowej przerwy technicznej, w szczególności, ale nie jedynie, zaistniałej z przyczyn, o których mowa w punkcie III.4 Regulaminu, nie będzie traktowane jako niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy Bazowej przez Organizatora.

 1. Organizator i Partner zawierają Umowę Bazową w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, w wyniku wypełnienia przez Partnera Formularza Rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie oraz złożenia przez Partnera oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu.
 2. Partner, wypełniając Formularz Rejestracyjny i Kwestionariusz Osobowy, zobowiązany jest do podania wszystkich danych i informacji wymaganych przez Organizatora, zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym.
 3. Organizator dokonuje weryfikacji poprawności oraz prawdziwości oświadczeń i danych podanych przez Partnera. Organizator uprawniony jest do niezawierania Umowy Zlecenia z Partnerem w okresie weryfikacji, o której mowa w zdaniu powyższym.
 4. W celu weryfikacji prawdziwości i poprawności danych podanych przez Partnera, a także w celu dokonania – w przypadku zawarcia z Partnerem Umowy Zlecenia – wymaganych prawem zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, Partner przedstawia Organizatorowi dokumenty (w szczególności dokument potwierdzający tożsamość) potwierdzające te dane oraz składane w toku rejestracji oświadczenia. Partner może według swego wyboru: (i) dokonać okazania dokumentów osobiście w biurze Organizatora lub w innym wyznaczonym przez Organizatora miejscu (jeśli Organizator takie miejsce wyznaczy) albo (ii) przesłać Organizatorowi ich skany bądź zdjęcia za pośrednictwem Serwisu, zapewniającego bezpieczeństwo i poufność przesyłania danych. Skorzystanie z drugiej możliwości oznacza wyrażenie przez Partnera zgody na pozyskanie przez Organizatora kopii dokumentów w celu weryfikacji danych.
 5. W przypadku osobistego stawiennictwa Partnera w celu weryfikacji danych, przedstawiciel Organizatora jedynie zapoznaje się z treścią dokumentów – w obecności Partnera – po czym zwraca je Partnerowi. Co do zasady dokumenty nie są kopiowane, z wyjątkiem dokumentów potwierdzających kwalifikacje Partnera wymagane dla realizacji Usług Partnera, które muszą być przechowywane przez Organizatora dla wykazania tych kwalifikacji odpowiednim organom.
 6. W przypadku przesłania skanu lub zdjęcia dokumentu w celu weryfikacji danych, Organizator zastrzega sobie prawo zakwestionowania podanych danych i oświadczeń oraz zażądania przedstawienia Organizatorowi oryginałów wymaganych dokumentów. Skany lub zdjęcia dokumentów są usuwane z Serwisu przez Organizatora niezwłocznie po zweryfikowaniu przez przedstawiciela Organizatora, że treść danych podanych przez Partnera znajduje potwierdzenie w treści przesłanych dokumentów, i nie są przez Organizatora przechowywane, przy czym nie dotyczy to dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane dla realizacji Usług Partnera, które muszą być przechowywane dla wykazania tych kwalifikacji odpowiednim organom.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Partnera określa Rozdział XV Regulaminu.
 8. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i wysłaniu go przez Partnera do Organizatora, Organizator zakłada dla Partnera Konto w Serwisie. W momencie założenia Konta między Organizatorem a Partnerem dochodzi do zawarcia Umowy Bazowej.

 1. Z chwilą założenia Konta Partner uzyskuje hasło pozwalające zalogować się na Konto i korzystać z funkcjonalności Serwisu.
 2. Indywidualnymi cechami Konta jest Login i hasło. Partner jest odpowiedzialny za utrzymywanie ich w tajemnicy. W przypadku ich utraty przez Partnera, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki tego zdarzenia. W przypadku utraty hasła lub potrzeby jego zmiany Partner powinien skontaktować się z Organizatorem pod adresem kontakt@tikrow.com lub numerem Infolinii lub skorzystać z funkcjonalności Serwisu oferującej samodzielne wygenerowanie nowego hasła.
 3. Zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem lub sprzętem pozwalającym na korzystanie przez Partnera z więcej niż jednego Konta w Serwisie. W szczególności dotyczy to oprogramowania lub sprzętu pozwalającego na automatyczne zakładanie nowego Konta.
 4. Każdy Partner może mieć tylko jedno Konto. W przypadku posiadania przez Partnera więcej niż jednego Konta, Organizator upoważniony jest do rozwiązania Umowy Zlecenia oraz Umowy Bazowej zgodnie z pkt XI.2 Regulaminu.
 5. Partnerzy mogą dokonać poprzez swoje Konto wyboru aglomeracji, w której chcą realizować Usługi oraz rodzaju Zadań, które gotowi są podjąć.
 6. Na Koncie Partnera zapisane są wszystkie dane i informacje objęte oświadczeniami Partnera składanymi podczas rejestracji i później. Konto Partnera umożliwia Partnerowi zmianę tych danych. W przypadku zmiany danych i informacji dotyczących Partnera odpowiednie zastosowanie znajduje pkt IV.2 – IV.7 Regulaminu.
 7. Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o każdej zmianie w zakresie jego danych udostępnionych Organizatorowi podczas zawierania Umowy Bazowej i korzystania z Serwisu, wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz Kwestionariuszu Osobowym. Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez aktualizację danych wskazanych na Koncie Partnera w Serwisie z wykorzystaniem Kwestionariusza Osobowego.
 8. Konto Partnera umożliwia Partnerowi dostęp do informacji o zawartych przez Partnera Umowach Zlecenia, przyjętych w ramach Umowy Zlecenia Zadaniach oraz do Regulaminu.

 1. Partnerowi mogą przysługiwać trzy rodzaje statusów w Serwisie:
  1. Status Rozszerzony,
  2. Status Zwykły,
  3. Status Podstawowy.
 2. Status Rozszerzony przysługuje Partnerowi, w okresie realizowania poszczególnej Umowy Zlecenia, jeśli spełnia On określone przez Organizatora wymagania w zakresie jakości, częstotliwości i trwałości współpracy. Organizator przyznaje Status Rozszerzony każdemu Partnerowi, który podejmuje się współpracy z Organizatorem zawierając z nim Umowę Zlecenia. Warunkiem utrzymania Statusu Rozszerzonego jest:
  1. wypracowanie w okresie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Zlecenia, bądź 30 dni od dnia realizacji ostatniego Zadania na podstawie tej Umowy Zlecenia, Wynagrodzenia netto w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 230 zł,
  2. posiadanie Ogólnej Oceny Partnera na poziomie minimum 4,5 ,
  3. nie uzyskanie w okresie obowiązywania Umowy Zlecenia Oceny 1 za którekolwiek z realizowanych na podstawie Umowy Zlecenia Zadań, przy czym Organizator może zadecydować o niepozbawianiu Partnera Statusu Rozszerzonego w przypadku jednostkowej Oceny tego rodzaju i wysokiej Ogólnej Oceny Partnera.
   Nie spełnienie powyższych warunków skutkuje uzyskaniem Statusu Zwykłego, chyba że niniejszy Regulamin przewiduje powrót do Statusu Podstawowego lub rozwiązanie Umowy Bazowej.
 3. Status Zwykły przysługuje Partnerowi współpracującemu z Organizatorem na podstawie Umowy Zlecenia w przypadku nie spełniania warunków określonych w pkt VI.2 powyżej.
 4. Partner o Statusie Zwykłym, który w okresie 30 dni poprzedzających wykonanie ostatniego Zadania (włączając w to wynagrodzenie za ostatnie Zadanie) uzyskał Wynagrodzenie przewyższające kwotę 230 zł, odzyskuje Status Rozszerzony.
 5. Status Podstawowy przysługuje każdemu Partnerowi, który nie zawarł Umowy Zlecenia z Organizatorem bądź, którego Umowa Zlecenia uległa rozwiązaniu. Partnerowi o tym statusie – w zależności do zgłoszonych kwalifikacji – prezentowane są propozycje przyjęcia Zadań oraz ma on możliwość zawarcia Umowy Zlecenia w celu ich realizacji.
 6. Status Rozszerzony skutkuje przyznaniem Partnerowi następujących korzyści:
  1. pierwszeństwo (przed Partnerami o Statusie Zwykłym) prezentowania najkorzystniejszych propozycji Zadań do realizacji,
  2. zwiększona częstotliwość powiadamiania o nowych Zadaniach, względem Partnerów o Statusie Zwykłym,
  3. dodatkowe przyznawane przez Organizatora benefity, o których Partnerzy będą informowani poprzez stronę www Organizatora i Serwis.
 7. Po rozwiązaniu Umowy Zlecenia Partner traci status rozszerzony i powraca do Statusu Podstawowego.
 8. Po wykonaniu każdego Zadania Partner otrzyma Ocenę dotyczącą poziomu jego realizacji.
 9. W przypadku wystawienia Partnerowi przez Klienta oceny 1 lub 2, Organizator podejmie, przy współudziale Partnera oraz Klienta, czynności wyjaśniające okoliczności przyznania takiej Oceny.
 10. Przyznanie Oceny 1, utrzymanej po wykonaniu czynności wyjaśniających, o których mowa w pkt VI.9 powyżej, pozbawia Partnera Statusu Rozszerzonego oraz prawa do powiększenia Wynagrodzenia o Stawkę za wykonanie Zadania. W wyjątkowych okolicznościach Organizator może zmodyfikować skutki określone w zdaniu poprzedzającym.
 11. W przypadku przyznania Partnerowi Oceny 1, Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy Zlecenia oraz Umowy Bazowej z Partnerem bez wypowiedzenia, bądź do Zablokowania Konta.
 12. Organizator ma prawo dokonać Zablokowania Konta Partnera lub rozwiązać Umowę Zlecenia i Umowę Bazową w następujących przypadkach:
  12.1. niestawienia się do wykonania pierwszego lub drugiego Zadania,
  12.2. dwukrotnego niestawiennictwa do wykonania Zadania,
  12.3.  niskiej jakości pracy Partnera, wynikającej z informacji pochodzących do Klienta,
  12.4.  naruszeniem postanowień Regulaminu,
  12.5. jeśli Ogólna Ocena Partnera spadnie poniżej 3,5,
  12.6. we wszystkich innych wypadkach, w których zgodnie z Regulaminem, Organizator uprawniony jest do rozwiązania umowy bazowej.

 

 1. Organizator prezentuje Partnerom w Serwisie Zadania, które Partnerzy mogą przyjąć do wykonania w ramach świadczonych Usług w celu powiększenia Wynagrodzenia o Stawkę za wykonanie Zadania. Warunkiem przyjęcia Zadania przez Partnera, który nie ma zawartej z Organizatorem Umowy Zlecenia jest zawarcie takiej umowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Regulaminu. Partner może przyjąć do realizacji jedynie takie Zadanie, którego akceptację umożliwia mu Serwis. Z zastrzeżeniem szczególnych uprawnień przysługujących Partnerom o Statusie Rozszerzonym, to samo Zadanie prezentowane jest wielu Partnerom, którzy mogą dokonać jego przyjęcia na zasadzie pierwszeństwa.
 2. Organizator uprawniony jest to prezentowania Partnerom również informacji o Zadaniach, których przyjęcie możliwe będzie dopiero po spełnieniu przez Partnera dodatkowych wymagań i złożeniu dodatkowych oświadczeń przy wykorzystaniu Kwestionariusza Osobowego. Przyjęcie takich Zadań nie jest możliwe do czasu spełnienia określonych przez Organizatora warunków.
 3. W zależności do specyfiki i wymagań dotyczących danego Zadania, propozycje jego przyjęcia kierowane są poprzez Serwis wyłącznie do tych Partnerów, którzy posiadają aktywne Konto w Serwisie oraz mogą podjąć się realizacji Zadania zgodnie z obowiązującym prawem oraz Wymaganiami Kwalifikacyjnymi, a niekiedy wyłącznie do Partnerów o Statusie Rozszerzonym.
 4. Organizator prowadzi dla każdego Partnera ewidencję Umów Zlecenia i realizowanych na ich podstawie na rzecz danego Klienta Zadań oraz pracy i pracy tymczasowej zrealizowanej bez pośrednictwa Organizatora w okresie 36 miesięcy przed planowanym dniem rozpoczęcia wykonywania Zadania (na podstawie oświadczeń Partnera oraz przedstawionej przez niego dokumentacji, a także danych dotyczących Zadań realizowanych za pośrednictwem Organizatora) pozwalającą ustalić, zgodnie z art. 11a Ustawy ZPT, łączny okres pracy dotychczas wykonywanej przez danego Partnera na rzecz danego Klienta na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego. W przypadku przekroczenia przez Partnera dopuszczalnego przez ustawę ZPT czasu pracy i pracy tymczasowej na rzecz danego Klienta, Organizator uniemożliwi przyjęcie przez Partnera Zadań dla tego Klienta.
 5. Partner, który w okresie 36 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia wykonywania Zadania realizował na rzecz Klienta, którego dotyczy dane Zadanie, pracę tymczasową (na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego) za pośrednictwem innej niż Organizator agencji pracy tymczasowej, zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora przed przyjęciem takiego Zadania oraz do przekazania Organizatorowi świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy wykonywania tej pracy oraz złożenia odpowiednich oświadczeń w tym względzie.
 6. Organizator określa w propozycji realizacji Zadania:
  1. Klienta, na rzecz którego Zadanie ma być realizowane,
  2. zakres Zadania tj. czynności, które mają być powierzone Partnerowi, poprzez wskazanie ich rodzaju oraz zakresu obowiązków,
  3. opis Wymagań Kwalifikacyjnych oraz warunków wykonywania Zadania, w tym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. termin i liczbę godzin wykonywania Zadań,
  5. miejsce wykonywania Zadań,
  6. proponowaną Stawkę za wykonanie Zadania.
 7. Treść propozycji realizacji Zadania, w szczególności w zakresie wysokości przewidywanej Stawki za wykonanie Zadania, może ulegać zmianie wraz z upływem czasu. Wiążący charakter ma treść propozycji przedstawiona w Serwisie w chwili jej przyjęcia przez Partnera.
 8. Partner nie jest zobowiązany do przyjęcia Zadania.
 9. Partner może Zadanie odrzucić, co spowoduje nie wyświetlanie się propozycji go dotyczącej Partnerowi.
 10. Propozycja realizacji Zadania może zostać przyjęta wyłącznie bez jakiejkolwiek jej modyfikacji.
 11. Warunkiem przyjęcia Zadania do realizacji jest akceptacja Regulaminu, a w szczególności postanowień Rozdziałów VIII-X Regulaminu.
 12. Organizator nie gwarantuje liczby i częstotliwości kierowanych do Partnera propozycji realizacji Zadań. Organizator umożliwia przyjmowanie Zadań z uwzględnieniem zapotrzebowania Klientów.
 13. Przyjęcie Zadania następuje w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, poprzez wybór pola akceptacji Zadania. Przyjęcie Zadania skutkuje zmianą statusu tego Zadania na „Przyjęte” i brakiem możliwości jego przyjęcia przez innego Partnera.
 14. Partner obowiązany jest powstrzymać się od przyjęcia Zadania w przypadku, w którym mogłoby to spowodować naruszenie przez niego przepisów prawa, praw lub dóbr osób trzecich, zobowiązań umownych Partnera lub zasad współżycia społecznego, a także gdyby Zadanie miałoby być realizowane na rzecz aktualnego pracodawcy Partnera.
 15. Przyjmując Zadanie Partner składa oświadczenie że:
  1. dane i informacje podane przez Partnera Organizatorowi i wpisane w Koncie Partnera nie uległy zmianie, spełnia Wymagania Kwalifikacyjne oraz zna i akceptuje warunki wykonywania Zadania, a jego kompetencje umożliwiają mu jego przyjęcie,
  2. nie pozostaje z Klientem w stosunku pracy,
  3. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje określone tam warunki współpracy z Organizatorem i warunki wykonywania Zadań.
 16. W przypadku, gdy Partner nie ma zawartej z Organizatorem Umowy Zlecenia, przyjmując Zadanie Partner składa dodatkowo oświadczenie że akceptuje warunki współpracy na podstawie Umów Zlecenia określone w Regulaminie oraz fakt zawarcia Umowy Zlecenia na czas określony 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, z możliwością zaprzestania współpracy lub rozwiązania Umowy Zlecenia w dowolnym momencie.
 17. Propozycja przyjęcia Zadania wygasa z chwilą:
  1. przyjęcia jej przez któregokolwiek z innych Partnerów,
  2. wycofania jej przez Klienta przed przyjęciem jej przez któregokolwiek z Partnerów,
  3. wycofania jej lub zmiany jej warunków przez Organizatora przed przyjęciem jej przez któregokolwiek z Partnerów,
  4. nadejścia terminu wykonania Zadania i nieprzyjęcia go przez któregokolwiek z Partnerów.

 1. Umowa Zlecenia zawierana pomiędzy Organizatorem a Partnerem stanowi podstawę realizacji przez Partnera Zadań w Okresie Umowy (tj. w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, trwającym od dnia przyjęcia pierwszego Zadania przez Partnera o Statusie Podstawowym do ostatniego dnia dwunastego miesiąca obowiązywania Umowy Zlecenia). Przedmiotem Umowy Zlecenia jest świadczenie w Okresie Umowy przez Partnera na rzecz Klientów, lecz na zlecenie Organizatora, Usług Partnera mających charakter pracy tymczasowej, o której mowa w ustawie ZPT, przyjmującej postać Zadań podejmowanych zgodnie z zasadami funkcjonowania Serwisu. Organizator zobowiązuje się do umożliwienia Partnerowi realizacji Zadań w ramach Umowy Zlecenia zgodnie z przysługującym mu Statusem oraz do zapłaty Wynagrodzenia za wykonanie Usług Partnera, a Partner zobowiązuje się do przyjmowania Zadań i należytego ich wykonywania. Skutki nieprzyjmowania bądź niewykonywania Zadań określa pkt VI.2-VI.5, VI.8-VI.12 oraz pkt VIII.8 Regulaminu.
 2. Umowa zawierana jest za pośrednictwem Serwisu poprzez złożenie przez Partnera oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy Zlecenia oraz przyjęcie przez Partnera o Statusie Podstawowym propozycji przyjęcia Zadania do realizacji, zgodnie z pkt VII.13 Regulaminu.
 3. Przed przyjęciem pierwszego Zadania przez Partnera o Statusie Podstawowym jest on informowany o sposobie i skutku zawarcia Umowy Zlecenia, sposobie udostępnienia mu Potwierdzenia warunków Umowy Zlecenia oraz postanowieniach Regulaminu regulujących zasady zawierania i wykonywania Umów Zlecenia, korygowania błędów we wprowadzonych w Koncie Partnera i Umowie danych.
 4. Zawarcie Umowy Zlecenia jest warunkiem przyjęcia Zadania. Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Zlecenia i przyjęcie Zadania skutkuje nawiązaniem Umowy Zlecenia na Okres Umowy, a także nabyciem przez Partnera Statusu Rozszerzonego.
 5. Umowa Zlecenia może zostać rozwiązana przez Partnera w każdym czasie poprzez powiadomienie Organizatora o takim zamiarze w formie wiadomości email przesłanej na adres: kontakt@tikrow.com. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą odebrania przez Organizatora wiadomości e-mail Partnera zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
 6. Organizator może rozwiązać Umowę Zlecenia jedynie w przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności w przypadku uzyskania przez Partnera Oceny 1 lub osiągnięcia przez Niego Ogólnej Oceny Partnera w wysokości mniejszej niż 3,5 a także w przypadku odmowy akceptacji zmienionego Regulaminu. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę Zlecenia również z innych ważnych powodów, w tym w przypadku Zablokowania Konta Partnera.
 7. Rozwiązanie umowy Zlecenia przed upływem Okresu Umowy skutkuje anulowaniem wszystkich przyjętych a nie zrealizowanych Zadań, a także utratą Statusu Rozszerzonego. Wynagrodzenie za niezrealizowane Zadania Partnerowi nie przysługuje.
 8. Umowa Zlecenia rozwiązuje się samoczynnie przed nadejściem końca Okresu Umowy, w przypadku niewykonania żadnego Zadania w okresie 30 dni od dnia wykonania poprzedniego tj. ostatniego Zadania.
 9. Umowa Zlecenia wygasa najpóźniej po upływie Okresu Umowy.
 10. Organizator odprowadza od Wynagrodzenia Partnera zaliczki na podatek dochodowy oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oświadczeniami Partnera.
 11. Przyjmując nowe Zadanie po wygaśnięciu Umowy Zlecenia z jakiejkolwiek przyczyny lub przyjmując w Okresie Umowy Zadanie którego data realizacji przypada na dzień po wygaśnięciu dotychczasowej Umowy Zlecenia Partner obowiązany jest do zawarcia nowej Umowy Zlecenia na zasadach określonych powyżej.
 12. Organizator udostępnia Partnerowi niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu wykonywania pierwszego Zadania, Potwierdzenie warunków Umowy Zlecenia w formie dokumentu elektronicznego dostępnego w Koncie Partnera i/lub przesłanego na adres e-mail podany przez Partnera. W przypadku wykrycia błędów danych w Potwierdzeniu i potrzeby ich skorygowania, partner powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres: kontakt@tikrow.com.
 13. Organizator nadaje każdej Umowie Zlecenia indywidualny numer identyfikujący.
 14. Zakres zobowiązań Partnera co do świadczonych na podstawie umowy Zlecenia Usług Partnera, tj. przedmiot Zadań, zakres obowiązków w ramach danego Zadania, opis warunków wykonywania Zadań, w tym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagania kwalifikacyjne, miejsca, daty i czas wykonywania Zadań, wynika z treści przyjętych przez Partnera Zadań, wyznaczonych propozycjami, o których mowa w pkt VII.6 Regulaminu. W chwili przyjęcia każdego Zadania Umowa Zlecenia ulega aktualizacji o powyższe dane, a przewidziane w niej Wynagrodzenie Partnera ulega odpowiedniemu zwiększeniu o kwotę Stawki za realizację takiego Zadania.
 15. Dla celów informacyjnych i dokumentacyjnych po przyjęciu każdego nowego Zadania Organizator udostępnia Partnerowi zaktualizowane Potwierdzenie warunków Umowy Zlecenia, a także Informację o przyjęciu nowego Zadania zawierającą wszystkie informacje niezbędne dla właściwego wykonania tego Zadania. Po należytym wykonaniu Zadania i wystawieniu Oceny przez Klienta, Partner otrzymuje również dokument Historia realizacji Twoich Zadań prezentujący Usługi Partnera zrealizowane na podstawie danej Umowy Zlecenia z wyszczególnieniem daty i czasu wykonywania pracy tymczasowej.
 16. Partner może zrezygnować z realizacji przyjętego Zadania korzystając w Serwisie z dedykowanej temu funkcjonalności jedynie z obiektywnie ważnych powodów i w terminach wskazanych poniżej:
  16.1. najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Zadania, jeśli wykonał (na podstawie dotychczasowych umów zlecenia) łącznie 5 lub więcej Zadań,
  16.2. najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia Zadania, jeśli wykonał (na podstawie dotychczasowych umów zlecenia) mniej niż 5 Zadań.Partner na żądanie Organizatora obowiązany jest do udokumentowania faktu istnienia ważnego powodu, stanowiącego przyczynę rezygnacji z realizacji Zadania. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą anulowania Zadania przez Organizatora.
 17. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z realizacji Zadania przez Partnera również po przyjęciu Zadania, lecz przed rozpoczęciem jego wykonywania. W takiej sytuacji Partnerowi przysługuje świadczenie w wysokości 50% Stawki za realizację danego Zadania.
 18. W przypadku anulowania Zadania na wniosek Partnera, z przyczyn leżących po stronie Partnera lub za porozumieniem Stron, Stawka za realizację danego Zadania nie przysługuje Partnerowi i nie powiększa jego Wynagrodzenia. Organizator uprawniony jest do anulowania Zadania w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, a Partnerowi nie przysługuje w takiej sytuacji Stawka za realizację anulowanego Zadania.
 19. Niezwłocznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Zlecenia, lecz nie później niż w terminie 7 dni od tej daty, Organizator udostępnia Partnerowi Zaświadczenie potwierdzające okres świadczenia Usług Partnera na rzecz poszczególnych Klientów z wyszczególnieniem dat i czasu wykonywania pracy tymczasowej. Na wniosek Partnera Organizator wyda Partnerowi Zaświadczenie w formie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Organizatora lub w formie pisemnej.
 20. Organizator zapewnia Partnerowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące świadczenie z tytułu śmierci, świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz assistance w zakresie podstawowym. Szczegóły dotyczące warunków ubezpieczenia może Partner uzyskać kontaktując się z Organizatorem.

 1. Na skutek prawidłowego wykonania Zadania Wynagrodzenie Partnera powiększane jest o Stawkę za wykonanie Zadania określoną w przyjętej Ofercie.
 2. W razie niewykonania Zadania w terminie określonym w Ofercie lub nieprawidłowego wykonania Zadania, w szczególności w przypadku otrzymania od Klienta Oceny 1, Wynagrodzenie Partnera nie ulega zwiększeniu zgodnie z pkt 1 powyżej.
 3. Wynagrodzenie wypłacane jest Partnerowi w części stanowiącej Stawkę za wykonanie Zadania niezwłocznie po wykonaniu każdego Zadania i wystawieniu przez Klienta Oceny za wykonanie Zadania, na Konto bankowe wskazane przez Partnera. Spełnienie obowiązku wypłaty Wynagrodzenia następuje w chwili obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

 1. Niniejszy Rozdział określa warunki realizacji przez Partnera Umowy Zlecenia i objętych jej zakresem Usług Partnera (Zadań).
 2. Partner ma obowiązek akceptacji Regulaminu, w tym postanowień niniejszego Rozdziału, przed zawarciem Umowy Zlecenia, a także przed przyjęciem każdego Zadania.
 3. Niedopuszczalne jest przyjęcie konkretnego Zadania w przypadku, gdy Partner jest pracownikiem Klienta.
 4. Partner, który przyjął Zadanie do realizacji, zobowiązany jest wykonać je w sposób należyty, bezpieczny i higieniczny, nienaruszający przepisów prawa ani dobrych obyczajów. W razie niemożliwości wykonania Zadania w taki sposób Partner zobowiązany jest odstąpić od wykonania Zadania informując o tym niezwłocznie Organizatora.
 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zadania, a także w razie nieprzystąpienia przez Partnera od wykonania Zadania, Klient uprawniony jest do przyznania Partnerowi negatywnej oceny jego pracy, co spowoduje obniżenie średniej Ogólnej Oceny Partnera i może wywoływać skutki określone w rozdziale VI Regulaminu.
  Partner nie może powierzyć świadczenia Usług Partnera realizowanych na podstawie Umowy Zlecenia innej osobie.
 6. Partner obowiązany jest do odpowiedzialnego i samodzielnego wykonywania powierzonych mu w ramach Zadania czynności, w sposób zgodny z interesami i wolą Klienta, zobowiązany jest jednocześnie uwzględniać polecenia przedstawiciela Klienta nadzorującego jego czynności dotyczące sposobu realizowania Zadania.
 7. Na żądanie przedstawiciela Klienta, na rzecz którego Partner wykonuje Zadanie, Partner obowiązany jest udzielać mu wyjaśnień o przebiegu i sposobie realizacji Zadania, a także  – jeśli oczekiwać tego będzie przedstawiciel Klienta – złożyć sprawozdanie z realizacji Zadania. Partner powinien wydać Klientowi wszystko, co przy wykonaniu Zadania dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.
 8. Partnerowi nie wolno używać we własnym interesie powierzonych mu przedmiotów Klienta, przy wykorzystaniu których realizuje Usługi Partnera.
 9. Partner nie ma obowiązku dokonywać jakichkolwiek wydatków na rzecz Klienta.
 10. Klient nie może dokonywać zmiany zakresu Zadania, czy modyfikować ustalonych godzin i miejsca wykonywania Zadań.
 11. W przypadku krótszego niż faktyczne wykonywania Zadania z przyczyn leżących po stronie Partnera (spóźnienia, opuszczenie miejsca wykonywania Zadania przed terminem zakończenia jego realizacji), Zadanie uznaje się za nienależycie wykonane, a Partnerowi nie przysługuje Stawka za realizację Zadania. Organizator, po konsultacji z Partnerem i Klientem, uprawniony jest do modyfikacji zaewidencjonowanego czasu realizacji Zadania oraz wypłaty na rzecz Partnera stosownie obniżonej Stawki za realizację Zadania (dostosowanej do rzeczywistego czasu realizacji Zadania).
 12. Partner w okresie wykonywania Zadań na rzecz Klienta ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych Klienta na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez Klienta.
 13. Organizator może wykonywać kontrolę miejsca i sposobu realizacji Zadań.
 14. W razie wypadku w związku z wykonywaniem Zadania lub zdarzenia mogącego rodzić odpowiedzialność Partnera, Klienta lub Organizatora, Partner obowiązany jest powiadomić Organizatora o tym zdarzeniu w najszybszym możliwym terminie. Na wniosek Organizatora Partner zobowiązany jest przekazać Organizatorowi i Klientowi szczegółowy opis zdarzenia, wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy, współpracować w toku postępowania powypadkowego (szkodowego) i odpowiedzieć na przedstawione przez Organizatora pytania.
 15. Partner każdorazowo, bezpośrednio po wykonaniu Zadania wystąpi do przedstawiciela Klienta o wystawienie Oceny Partnera, w celu potwierdzenia przez Klienta faktu realizacji Zadania.
 16. Treść Umowy Zlecenia oraz wszelkie informacje, które Partner uzyska od Organizatora lub Klienta w trakcie wykonywania tej Umowy, a które stanowić mogą tajemnicę przedsiębiorstwa lub zostały w jakiejkolwiek formie (pisemnie, ustnie lub inaczej) oznaczone jako poufne, stanowią informacje poufne (Informacje Poufne) i zostaną zachowane przez Partnera w pełnej tajemnicy. Informacje Poufne zostaną wykorzystane przez Partnera wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy Zlecenia i poszczególnych Zadań, a także nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej wyłącznie w formie pisemnej. Partner w przypadku otrzymania od Klienta jakiegokolwiek nośnika zawierającego Informacje Poufne (w szczególności dokumentu, płyty DVD, CD, pendrive’a itp.) zwróci go Klientowi najpóźniej w chwili zakończenia realizacji Zadania oraz nie będzie wykonywał jakichkolwiek kopii takiego nośnika. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym punkcie obowiązuje przez okres wykonywania umowy oraz przez okres 10 lat od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania, a w zakresie danych osobowych – bez ograniczenia czasowego.

 1. Partner w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie i rozwiązania Umowy Bazowej bez wypowiedzenia. Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysyłanie maila na adres kontakt@tikrow.com lub listownie na adres siedziby Organizatora. Umowa Bazowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Organizatorowi oświadczenia o wypowiedzeniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Bazowej z ważnych powodów, w szczególności gdy Partner nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza gdy:
  1. Partner nie spełnia kryteriów uczestnictwa w Serwisie, w szczególności wymienionych w pkt II.3-II.5 oraz pkt II.10 Regulaminu;
  2. Partner nie wykonuje przyjętych Zadań lub wykonuje je w sposób nieprawidłowy;
  3. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Partner korzysta z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
  4. Partner korzysta z Serwisu z naruszeniem zakazów, o których mowa w pkt II.5, II.11-II.12 i V.3 oraz V.4 Regulaminu.
  5. czynności podejmowane przez Partnera niosą za sobą ryzyko destabilizacji działania Serwisu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym Partnerom lub Klientom, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Organizatora, Partnerów lub Klientów (w tym bezpieczeństwa danych lub informacji) bądź też w inny sposób zakłócają działanie Serwisu;
  6. istnieje uzasadnione podejrzenie, że podane przez Partnera w trakcie rejestracji oraz w Kwestionariuszu Osobowym dane nie są zgodne z prawdą lub że po zmianie podanych Organizatorowi danych nie Partner dokonał ich niezwłocznej aktualizacji;
  7. Partner posiada więcej niż jedno Konto;
  8. Partner przez okres 12 miesięcy nie przyjął do realizacji żadnego Zadania.
 3. Rozwiązanie Umowy Bazowej w przypadkach, o których mowa w pkt XI.2 powyżej, następuje bez wypowiedzenia, z dniem wysłania przez Organizatora stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Partnera podany w Kwestionariuszu Osobowym.
 4. Z chwilą rozwiązania Umowy Bazowej, Organizatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Zlecenia i anulowania przyjętych, a jeszcze niewykonanych Zadań.
 5. Rozwiązanie Umowy Bazowej pozbawia Partnera dostępu do Konta Partnera w Serwisie.

 1. Partner może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności funkcjonowania Serwisu, treści Potwierdzenia warunków Umowy Zlecenia lub prawidłowości przyznania Wynagrodzenia Partnera.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt I.13 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej kontakt@tikrow.com.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. dane pozwalające na identyfikację Partnera;
  2. w przypadku, gdy reklamacja dotyczy wykonywania konkretnego Zadania – dane pozwalające na identyfikację Klienta ze wskazaniem numeru Umowy Zlecenia oraz numeru Zadania;
  3. opis przedmiotu reklamacji, tj. zwięzłe przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację (np. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub zakłóceń w funkcjonowaniu Usług elektronicznych) oraz związane z tym oczekiwania Partnera.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Partnera o jej uzupełnienie, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia.
 5. Organizator zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w możliwie najszybszym czasie, o ile to możliwe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator informuje Partnera na piśmie lub na adres e-mail Partnera.

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa, z zastrzeżeniem modyfikacji zakresu i granic odpowiedzialności wynikających z postanowień Regulaminu.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo oferowanej Usług elektronicznych i poufność danych, którymi administruje, w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Organizatora i niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej, przy czym naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany rzeczywiście poniósł. Naprawienie szkody przez Organizatora nie obejmuje korzyści, które mógłby Partner osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa podjętych przez Partnera działań stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa, jak również będących następstwem nieprawidłowości lub nierzetelności informacji przekazanych Organizatorowi przez Partnera.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub innych zakłóceń zaobserwowanych w procesie świadczenia Usług elektronicznych, chyba że nieprawidłowe działania, przerwy lub zakłócenia wynikają z okoliczności będących następstwem umyślnych działań Organizatora, przy czym Organizator dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania dla Partnerów uciążliwości będących następstwem okresowych przerw technicznych.
 6. Z uwagi na fakt, że Klient jest podmiotem profesjonalnym i samodzielnie prowadzącym swoją działalność, oraz z uwagi na to, że Organizator nie ma wpływu na sposób realizacji Zadania przez Partnera, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Partnerowi przez Klienta, chyba że takie szkody wynikają z okoliczności będących następstwem umyślnych działań Organizatora.
 7. Partner ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Organizatorowi i Klientom poprzez nienależyte wykonanie Umowy Bazowej oraz Umów Zlecenia. Partner ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje podania Organizatorowi nieprawdziwych danych i informacji, posłużenia się nieautentycznymi, podrobionymi lub przerobionymi dokumentami oraz zaniechanie niezwłocznej aktualizacji tych danych i informacji w przypadku ich zmiany, a także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Zadania i szkody dokonane przy okazji realizacji Zadania.

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
 1. Organizator informuje Partnerów o zmianach Regulaminu i dacie wejścia ich w życie poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronach Serwisu oraz wysłanie do każdego z Partnerów wiadomości email na adres poczty elektronicznej podany przez Partnera w Kwestionariuszu Osobowym. Wiadomość email powinna zostać wysłana do Partnera najpóźniej na trzy dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Treść Regulaminu w nowym brzmieniu będzie udostępniana na stronie www Organizatora w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie Regulaminu w zwykłym toku czynności.
 2. Datę wejścia w życie zmian Regulaminu wyznacza Organizator, przy czym powinna ona uwzględniać konieczność poinformowania Partnerów o zmianach z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 3. Partner, który nie akceptuje zapowiedzianych zmian Regulaminu, powinien przed datą ich wejścia w życie rozwiązać umowę bazową z Organizatorem w sposób określony w pkt IX.1 Regulaminu. Rozwiązanie umowy bazowej oznaczać będzie utratę przez Partnera możliwości zalogowania i korzystania z Serwisu.
 4. Zmieniony Regulamin od dnia wejście w życie określa treść umowy bazowej, zasady świadczenia Usług elektronicznych przez Organizatora na rzecz Partnerów i wiąże wszystkich Partnerów poza tymi, którzy zgodnie z ust. 4 powyżej rozwiązali umowę bazową.
 5. Do Zadań przyjętych przez Partnera przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu realizacji danego Zadania, chyba że Partner nie zaakceptował zmienionego Regulaminu – wówczas zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dacie przyjęcia Zadania. W przypadku rozwiązania umowy bazowej ze względu na odmowę zaakceptowania przez Partnera zmian Regulaminu, Partner ma obowiązek przystąpić do wykonania Zadań przyjętych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, jednak Organizator ma prawo anulowania niewykonanych Zadań Partnera. Za anulowane w tym trybie Zadania Partnerowi Wynagrodzenie nie przysługuje.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Partnera jest Organizator. Osobą, z którą Partner może się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych jest inspektor ochrony danych: e-mail: ido@tikrow.com.
 2. W celu założenia konta w Serwisie oraz zawarcia Umowy Bazowej Organizator przetwarza kod pocztowy i numer telefonu (który będzie Loginem) udostępnione przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Partnera za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE). Ponadto dane te mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE), w celach: marketingu produktów lub usług osób trzecich, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Tikrow – w zakresie odpowiadającym zakresowi zgód udzielonych przez Partnera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE).
 3. W celu zawarcia z Partnerem Umowy Zlecenia, ustalenia spełniania przez Partnera warunków realizacji danego rodzaju Zadań, przedstawiania propozycji dotyczących Zadań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE), rozliczania Wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od uzyskanego Wynagrodzenia, wykonania innych obowiązków prawnych (np. archiwizacja) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia UE), umożliwiania Klientom dokonywania oceny Partnera w związku z realizacją Zadania, oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu ich wykonania lub obrony przed roszczeniami, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE), Organizator przetwarza dane osobowe udostępnione za pośrednictwem Kwestionariusza Osobowego przez Partnera, który wyraził zainteresowanie otrzymywaniem propozycji dotyczących Zadań określonego rodzaju. W szczególności mogą to być następujące dane: imiona i nazwisko, adres email, nazwisko rodowe; imiona rodziców; data urodzenia; numer PESEL; numer i seria dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu); obywatelstwo; adres zameldowania, zamieszkania lub do korespondencji; numer i data ważności legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz dane szkoły/uczelni; informacje o zatrudnieniu, w tym informacje o rodzaju i czasie obowiązywania umowy, dane identyfikacyjne pracodawcy Partnera oraz czy składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy lub zlecenia są odprowadzane od kwoty wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku ustalane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.); numer wpisu do CEIDG i informacje o odprowadzanych składkach do ZUS; dane decyzji o przyznaniu renty lub emerytury; okres, na jaki przyznano rentę; informacje o podstawie dostępu do rynku pracy, rodzaj i termin ważności aktualnego orzeczenia do celów sanitarno epidemiologicznych; rodzaj i termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń, certyfikatów, prawa jazdy itp. niezbędnych do wykonywania Usług Partnera, których gotowość realizacji zadeklarował Partner. Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące i zależy od aktualnej w danym czasie treści przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz mających zastosowanie do rodzaju Zadań powierzanych Partnerowi. W takiej sytuacji ewentualne rozszerzenie katalogu danych osobowych udostępnianych przez Partnera Organizatorowi nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Partnera z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, a także niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy Zlecenia, Organizator może przetwarzać dane osobowe Partnera w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE).
 5. Podanie danych osobowych, których kategorie zostały określone w Formularzu Rejestracyjnym jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Bazowej. Odmowa ich podania skutkuje niemożnością zarejestrowania Partnera i zawarcia Umowy Bazowej. Podanie danych osobowych w Kwestionariuszu Osobowym jest wymagane przez przepisy prawa m.in. przez przepisy wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w celu zawarcia Umów Zlecenia, oraz dla realizacji Usług Partnera, których gotowość wykonywania zadeklarował Partner. Odmowa ich podania może skutkować niemożliwością świadczenia Usług elektronicznych przez Organizatora lub niemożnością skierowania do Partnera propozycji dotyczących Zadań. Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Kwestionariusz Osobowy w ramach Serwisu Organizator określa dane osobowe Partnera, których podanie jest wymagane.
 6. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Partnera z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Partnera nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt XV.2;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Partner;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych;
  4. informacje o skorzystaniu przez Partnera z Usług elektronicznych.
 7. Dane osobowe Partnera mogą być udostępniane:
  1. Klientom, których Zadania zostały przyjęte przez Partnera;
  2. członkom personelu Organizatora;
  3. podmiotowi świadczącemu Organizatorowi usługi hostingu, jeśli Organizator powierzy – ze względu na specyfikę Usług elektronicznych – przechowywanie danych osobowych Partnera, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, podatkowe, prawne, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, z zakresu doręczania przesyłek i korespondencji, organizowania szkoleń dla Partnerów;
  4. organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Partner ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Partnerowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Partner ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim; jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Partner ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych również wówczas, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub osobę trzecią – w takim wypadku, Organizator przestanie przetwarzać dane Partnera w ww. celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Partnera, jego praw i wolności, lub jego dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy Bazowej Organizator usuwa dane osobowe Partnera oraz wszelkie otrzymane od Partnera dokumenty i ich kopie, przy czym nie dotyczy to danych i dokumentów przechowywanych w zakresie niezbędnym dla udokumentowania zrealizowanych przez Partnera Umów Zlecenia, wykazania przysługiwania Partnerowi uprawnień niezbędnych dla ich realizacji, ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Partnera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów Zlecenia lub czyn niedozwolony, dokonania rozliczeń z należności publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz dla uniemożliwienia ponownej rejestracji w Serwisie Partnerowi, z którym rozwiązano Umowę Bazową w trybie określonym w pkt XI.2 Regulaminu. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a w odniesieniu do danych i dokumentów przechowywanych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrany przed roszczeniami – przez okres wynikający z długości trwania ogólnego terminu przedawnienia roszczeń, czyli przez 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym Partner podał dane; do tego 6-letniego terminu Organizator dodaje jeden dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych pod koniec terminu przedawnienia i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku kalendarzowego służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla danych zebranych w danym roku.
 10. Informacje zawarte w logach systemowych serwerów (np. adres IP) są przez Operatora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 11. Operator stosuje pliki cookies umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu na czas sesji danej przeglądarki lub również po jej wygaśnięciu do momentu ich skasowania – są wykorzystywane do uwierzytelnienia użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki, rozpoznania urządzenia użytkownika, zapamiętania i personalizacji interfejsu użytkownika.
 12. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie na jego urządzeniu końcowym plików cookies, proszony jest o dokonanie zmiany domyślnego ustawienia używanej przeglądarki internetowej w ten sposób, aby usuwała ona pliki cookies z twardego dysku komputera, blokowała automatyczną obsługę wszystkich plików cookies lub ostrzegała użytkownika, zanim jakiś plik cookie zostanie zapisany na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w dokumentacji aktualnie wykorzystywanej przeglądarki.
 13. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług oferowanych w ramach Serwisu.

 1. Zasadniczą formą komunikacji pomiędzy Stronami są powiadomienia oraz dyspozycje składane za pośrednictwem Serwisu oraz wiadomości w formie elektronicznej wiadomości email.
 2. Jeżeli z postanowień Regulaminu nie wynika inaczej, komunikacja między Organizatorem a Partnerem będzie odbywać się w formie elektronicznej przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Organizatora (kontakt@tikrow.com) lub na adres poczty elektronicznej Partnera podany przez niego w Kwestionariuszu Osobowym.
 3. W przypadku jeśli Regulamin lub przepisy prawa wymagają komunikacji w formie pisemnej, kierowana ona będzie do Organizatora – na adres Organizatora wskazany w pkt I.13 Regulaminu, a do Partnera – na adres do korespondencji (a przypadku nie podania takowego – na adres zamieszkania) podany Organizatorowi w trakcie obowiązywania Umowy.
 4. We wszystkich wypadkach, w których wymagane jest podpisanie dokumentu i jego doręczenie, jeśli Regulamin nie stanowi inaczej:
  1. Organizator może dokonywać doręczeń dokumentów w formie dokumentu elektronicznego certyfikowanego podpisem elektronicznym; Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej; lub
  2. Organizator przedstawia podpisany przez siebie dokument do podpisania przez Partnera i odbioru w biurze Organizatora znajdującym się w Pruszkowie, ul.: Ignacego Kraszewskiego 32 lok. 4, 05-803 Pruszków, w godzinach pracy biura tj. pomiędzy godz. 9 a 17 w dni powszednie.

 1. Organizator udostępnia Regulamin nieodpłatnie Partnerom w procesie Rejestracji w Serwisie przed zawarciem Umowy Bazowej oraz w trakcie jej obowiązywania, na stronie internetowej wskazanej w pkt I.16, jak również za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Po zakończeniu roku kalendarzowego, w terminach wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, Organizator udostępnia Partnerowi w Serwisie informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11, bądź – w razie wyboru takiej opcji w kwestionariuszu osobowym, – przesyła taki dokument na wskazany tam adres mailowy Partnera.
 3. Prawem właściwym dla Usług elektronicznych oraz Usług Partnera świadczonych na podstawie Regulaminu oraz dla stosunków prawnych wynikających z Umów Zlecenia jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z korzystaniem z ww. Usług oraz realizacją Umów Zlecenia podlegają jurysdykcji sądów polskich oraz rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:
  1. Kodeksu Cywilnego;
  2. Rozporządzenia UE;
  3. Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną;
  4. Ustawy ZPT
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu określonym przez Organizatora zgodnie z pkt XIV.2, po jego opublikowaniu na stronie internetowej wskazanej w pkt I.16 Regulaminu.

Chcesz zarabiać z Tikrow?
Poznaj naszą aplikację.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, możesz się z nami skontaktować.

Regulamin obowiązujący od dnia 25.05.2023 r.

Regulamin obowiązujący do dnia 24.05.2023 r.