Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Tikrow to agencja pracy natychmiastowej – oferty dniówek w aplikacji z natychmiastową wypłatą. Klienci biznesowi znajdą u nas bazę osób do pracy na godzinowe zlecenia w 48h. Nasza siedziba mieści się w Pruszkowie. Jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 17700 oraz do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000699505. Adres naszej strony internetowej to: https://tikrow.com.

W niniejszym dokumencie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym wskazujemy i wyjaśniamy w jakich celach przetwarzamy dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Tikrow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 32 lok. 4, 05-803 Pruszków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699505, NIP: 5223102929, REGON: 368527417 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).
 • Z Administratorem może Pani/Pan kontaktować się mailowo na adres kontakt@tikrow.com, telefonicznie pod numerem + 48 22 100 43 15 lub pisemnie na adres jego siedziby.
 • Spółka jako Administrator dokłada najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO, poprzez adres e-mail: ido@tikrow.com.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

W ramach swojej działalności Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

W powyższym przypadku dane Państwa będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy i przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, w tym zwłaszcza obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w związku z działalnością Administratora będącego Agencją pracy tymczasowej – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa, regulujących dany obowiązek.

 • w celu prowadzenia przez Administratora procesów rekrutacyjnych na własne potrzeby oraz na zlecenie Klientów Administratora – potencjalnych pracodawców – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku danych osobowych
  w zakresie określonym przez przepisy prawa, wymaganych przepisami prawa, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (dotyczy umów cywilnoprawnych), art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku innych, dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest wymagane.

Nadto, na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Administratora, jeżeli taką zgodę Pani/Pan wyrazi.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres zadeklarowany na odrębnym oświadczeniu lub do momentu wycofania przez Państwa zgody.

 • w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość wysłaną do Spółki za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) – wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem formularza wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych przez Panią/Pana w ww. formularzu, celem uzyskania odpowiedzi na wysłaną za jego pośrednictwem wiadomość.

W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

 • w związku z prowadzoną korespondencją e-mail – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 • w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

W niniejszym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 • w celu kontaktu marketingowego ze strony Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą elektroniczną, w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody na taki kontakt – Pani/Pana adres e-mail/numer telefonu Administrator będzie przetwarzać w celu realizacji takiego kontaktu za pośrednictwem ww. kanałów komunikacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne.

W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa odpowiedniej zgody.

 • w celu wysyłania newslettera – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora; podstawą prawną jest też art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłki newslettera, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgody (zgody na gruncie wspomnianych powyżej ustaw) – wyrażenie tych zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu albo do momentu wycofania przez Państwa zgody.

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (związanych z zawartą umową, procesem rekrutacji)- podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Dane przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi hostingu, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, podatkowe, prawne, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, z zakresu doręczenia przesyłek
  i korespondencji, organizowania szkoleń.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać także przekazane naszym Klientom – potencjalnym pracodawcom (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przekazanie Klientowi Administratora Pani/Pana kandydatury).
 • Podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Spółki działają na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i na równi ze Spółką są zobowiązane do ich ochrony.
 • Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć także upoważnieni członkowie personelu Administratora.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora mogą zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ich danych.
 • W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Proszę jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce, na wskazany w punkcie 2 adres e-mail.
 • Informujemy też, że Spółka jako administrator nie udostępnia Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

W sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o wymogu podania danych

 • Podanie danych osobowych związanych z zawieraną umową jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Nieprzekazanie tych danych spowoduje niemożność zawarcia i wykonania umowy.
 • Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji w zakresie określonym przez przepisy prawa, wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe (są one niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji), natomiast podanie innych, dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji jest także dobrowolne.
 • W przypadku i w zakresie w jakim dane osobowe zbieramy na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest w każdym takim przypadku dobrowolne.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Administratora poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej Administratora. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1.10.2023 r.